ادامه حضور قوچاننژاد در هيرنفين قوت گرفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

خبرنــگار روزنامــه بينالمللي فوتبال هلند معتقد اســت که مهاجم مليپوش کشورمان در فصل آينده در تيم هيرنفين ميماند.

رئون بورنخــا، خبرنگار مشــهور روزنامه بينالمللي فوتبــال هلنــد در مصاحبه با ســايت هواداران باشگاه هيرنفيــن عنــوان کرد که هواداران اين تيــم هلندي نبايــد نگــران باشــند که رضا قوچاننــژاد از اين تيم ميرود. اين خبرنگار مشهور هلنــدي ميگويــد: «رضا بازيكــن بينالمللي و بزرگي اســت و اين طبيعي است که پيشــنهادهاي زيادي داشته باشــد ولي به نظر من او در هيرنفين ميماند. باشــگاه هيرنفين بــه خوبي ميداند که رضا بازيكن بزرگي اســت و پيشــنهادهايی را از اطراف دارد اما به نظــرم او در اين باشگاه ميماند. قوچاننژاد در ذهنش حضور در جام جهاني 2018 روسيه با تيم ملي ايران را دارد و فــرض ميکنيم که انتقال او به باشــگاه ديگري برايش خوب باشــد. او البته يك بار حضور در جام جهاني را تجربه کرده است. همچنين مدير ورزشي باشگاه هيرنفين بر اين باور اســت که ستاره ايراني در ترکيــب اين تيم خواهد درخشــيد و قرارداد خود را تمديــد خواهد کرد. رئون بوئرينگا مدير ورزشي باشگاه هيرنفين و شخصي که درباره آينده رابطه هيرنفين و گوچي تصميم گيري خواهد کرد در اين خصوص ميگويد: «قوچاننــژاد بازيكن خوبي است، باشگاه نيز از او رضايت دارد، او در ايــن فصل 20 گل براي هيرنفين به ثمر رسانده و باشگاه اين موضوعات را زير ذره بين دارد. ما از شرايط اين بازيكن به خوبي آگاهي داريم و دوســت داريم او را در تيم نگه داريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.