غيبت جهانبخش در اولين اردوي آلكمار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سايت باشگاه آلكمار هلند اعالم كرد كه از يكشنبه آينده اولين تمرين اين تيم براي آمادگي در فصل جديد در ورزشــگاه آفاس آغاز خواهد شد و هواداران ميتوانند براي تماشا به ورزشــگاه بيايند. در ادامه خبر آمده اســت كه عليرضــا جهانبخش، هافبــك مليپوش كشــورمان بــه خاطر حضور در اردوي تيم ملي كشورمان با چند روز تاخير به اردوي آلكمار ملحق شد. دور جديد تمرينات تيــم فوتبال آلكمار هلند پــس از وقفه 40 روزه از يكشــنبه آينده تحت شــرايط ويژهاي در ورزشگاه آفاس آغاز خواهد شد. باشــگاه آلكمار هواداران را 2 ســاعت پيش از آغاز تمرين به صرف ناهــار در كافه فان خال ورزشــگاه آفاس و دريافــت هدايايــي ويژه دعــوت كرد. همچنين عالوه بر جهانبخش، تانكوويچ و يوناس به دليل حضــور در بازيهاي ملي بــا تاخير چند روزه به دور جديد تمرينات آمادهسازي ملحق خواهند شد. آلكمار در فصل گذشــته اردیويژه هلند رتبه ششم جدول ردهبندي را به خود اختصاص داد و از كسب سهميه فصل آينده ليگ اروپا باز ماند. ياران جهانبخش جام حذفي هلند را نيز با شكســت در بازي فينال برابر ويتسه از دست دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.