عزتاللهي در روستوف ماندگار شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يــك خبرگزاري روســي به بررســي سرنوشت ســعيد عزتاللهي ديگر مليپوش ايراني تيم روســتوف پرداخته و در اين باره مينويسد: «ســعيد عزتاللهي در نيمفصل دوم فصل اخير ليگ برتر روســيه به صورت قرضي راهي تيم آنژي شــد و پس از پايان اين رقابتها در اردوي تيم ملي فوتبال ايران حضور يافت. تيم روســتوف پــس از تغيير ســرمربي و تغييرات كلي در سطح بازيكنان به اردوي آمادهســازي اتريش رفت.» مدير برنامههاي عزتاللهي در باره ادامه همكاري اين بازيكن با روســتوف ميگويد: «ســعيد با پايــان ليگ برتر روســيه بــه تعطيالت رفت و ســپس در اردوي تيــم ملي فوتبال ايــران حضور يافت. او هماكنون اســتراحت ميكند اما بــه زودي در اردوي اتريش تيم روســتوف حضور مييابد. شــهر روستوف، باشــگاه و بخصوص هواداران هميشــه او را حمايــت كردهند. ســعيد ميخواهد در تيم روستوف بازي كند و سطح فني باالي خود را به اثبات برســاند.» به نظر ميرسد حضور مجدد عزتاللهي در تركيب روستوف، ناشي از بازيهاي خوب ايــن بازيكن در تيم ملي باشد. عزتاللهي با عملكرد خوبي كه داشت توانســت نظر كيروش را براي حضور مداوم در تيم ملي جلب كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.