موتكو: با ايران بازي ميكنم چون قدرتمند است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رييس فدراســيون فوتبال روسيه به تمجيد از تيم ملي فوتبال كشورمان پرداخت. ويتالي موتكو، معاون نخســت وزير و رييس فدراسيون فوتبال روسيه اعالم كرد كه فدراسيون فوتبال روسيه در حــال بررســي برگــزاري ديداري تداركاتي با تيم ملي فوتبال ايران است.

موتكــو در مصاحبــهاي ميگويد: «ما در حال بررســي برگــزاري چنين ديدارهايي هســتيم زيرا ايران واقعا تيم قدرتمندي است.»

اين در حالي اســت كــه پيش از ايــن كارلوس كيروش، ســرمربي تيم ملــي كشــورمان از برگــزاري ديداري تداركاتي با روســيه خبر داده بود. تيم ملي روســيه پيش از ايــن در ديداري دوستانه در ماه فوريه در ابوظبي امارات در مصــاف با ايران با نتيجه يك بر صفر تن به شكســت داده بود. روسها اما در گذشته سه بار برابر تيم ملي ايران قرار گرفتهاند و در هر ســه مورد به پيروزي رســيدهاند كه عبارتنــد از: پيروزي 2 بــر يك در بازيهاي المپيك در ســال ،1976 برتــري يك بر صفر در ســال 1978 و برد 2 بر صفر در ســال .1985 اين روزها روابط فوتبالي بســيار خوبي بين دو كشــور حاكم اســت كه همين باعث شده بســياري از بازيكنان فوتبال كشورمان تمايل به حضور در اين كشور داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.