9 ميليون هزينه تماشاي بازيهاي ياران انصاري فرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه المپياكوس قيمت بليتهاي فصــل آينده ســوپر ليگ فوتبــال يونان را اعالم كرد. رييس باشــگاه المپياكوس آتن آغاز رســمي فروش بليتهــاي فصل آينده ســوپر ليگ فوتبال يونــان را اعالم كرد كه شامل كارتهاي مختلفي ميشود. هر كدام از ايــن كارتها قيمــت و جايگاه مخصوص خــود را دارنــد. قيمت بليتهاي ســاليانه تماشــاي ديدارهاي خانگي تيم المپياكوس در ورزشــگاه كارايسكاكي شهر آتن از 110 تا 2350 يــورو (در حدود 9 ميليون تومان) است. طبق اعالم باشگاه المپياكوس فرآيند فــروش بليتها آغــاز ميشــود. همچنين قيمتهــا به گفتــه رييس باشــگاه كاهش 5 درصدي نســبت به ســال گذشته داشته است. شــعار باشــگاه المپياكوس نيز براي فروش بليتها اين بار همه با هم است. تيم المپياكوس از كريــم انصاريفرد، مليپوش ايراني بهرهمند اســت و در فصل اخير سوپر ليگ فوتبال يونان جام قهرماني را به دست آورد. اين تيم در فصل آينده ليگ قهرمانان اروپا نيز حضور دارد.

كريم انصاريفرد لژيونر خوب كشورمان براي رســيدن به تركيب اين تيم يوناني كار ســختي پيش رو داشــت اما عملكرد خوب او در بازيها باعث شــد كــم كم به تركيب اصلــي المپياكوس راه پيدا كند. اين بازيكن كشورمان پيشنهادهاي بســيار خوبي براي فصل آينده داشــت كه با مخالفت مسووالن اين تيم روبهرو شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.