تراکتور از خودی خورد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــرايط تراكتورسازي از نيم فصل ليگ شانزدهم كامال مشخص بود و با اتفاقي كه براي اين تيم رخ داده بود، واضح بود كه اين باشــگاه در پايان فصل براي پر كردن فهرســت تيمش، با مشكل جدي روبهرو خواهد شــد و بايد ناز بازيكنان را بكشــد. در اين بين به طور حتم چراغ ســبز برخي تيمها به بازيكنان تراكتورسازي هم ميتواند، اوضاع را خرابتر كند.

بر همين اساس باشــگاههايی مثل ذوبآهن، پرسپوليس ...و اعالم كردند بازيكنان تراكتورسازي را بــه خدمت نخواهند گرفت اما بايد گفت كه در اين بين عليرضا منصوريان بازنده بزرگ اين فيرپلي شــد، چرا كه يكي دو روز پيش اعالم كرد كه خالد شــفيعي مدافع تراكتورسازي را جذب كرده است اما مشخص شد كه نه تنها شفيعي در تراكتورسازي ماندگار نشده، بلكه به استقالل هم نرفته و راهي كره جنوبي شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.