شفق مرهميبراي دردهاي تراكتورنيست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سكوت فدراسيونيها در مورد تراکتورسازي همچنان ادامه دارد و به نظر ميرسد با جلسهاي که اخيرا برگزار شده است اين سكوت همچنان ادامه دار خواهد بود، عجله فدراسيونيها در اعالم مالك تراکتورسازي باعث شد تا حاشيههاي زيادي براي اين تيم بحران زده به وجود بيايد اما ارائه مدارك جديد و همچنين مشكالت احتمالي بعد از انتقال مالكيت اين تيم باعث شده تا فدراسيونيها با سكوت خود از ايجاد حاشيههاي جديد براي تراکتورسازي جلوگيري کنند و به احتمال زياد تراکتورسازي مثل سالهاي گذشته و در مالكيت مردم تبريز به ميدان خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.