پرسپوليس از استقالل عقب نيست

به نظر ميرسد فعاليت باشگاه پرسپوليس در فصل پر سر و صدا و پر از جنجال و حاشيه نقل و انتقاالت به پايان رسيده است و به غير از يكي دو ماموريت ديگر مثل تمديد قرارداد با كاميابي نيا و بازگرداندن نوراللهي قرار نيست اتفاق ديگري در كادر بازيكنان سرخپوش بيفتد. پرسپ

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

اين مســاله (مقايســه بودجه دو باشگاه و ارتباط دادنش بــه وزارت ورزش) البته از اصل مشــكل دارد. بارها از زبان معاون وزارت ورزش شــنيدهايم كه اين وزارتخانــه بهعنوان متولي دو باشــگاه پرسپوليس و اســتقال دخالتي در مســائل مالي و تامين منابع مالي آنها نميكند. در واقع همانطور كه از حدود 6 سال قبل وزارت ورزش به اين دو باشــگاه كمك مالي نميكند و بودجهاي برايشــان در نظــر نميگيرد كاري هم ندارد از كجا و كدام منبع، درآمد به دســت ميآورنــد و اصا چقدر ميتواننــد درآمدزايي كنند.

حاال برخي مدعياند كه معاون وزير اجازه نداده كه پرسپوليس دنبال حامي مالي ديگري برود كه اوال اين مســاله ثابت نشده دوم اينكه همين حامي مالي كه با باشگاه همكاري ميكند پول خوبي به پرسپوليس داده است. با توجه به اسناد منتشر شده در رسانهها در خصوص رقم دريافتي پرســپوليس از حامي مالي خود بارها اين ســوال مطرح شــده كه اين منابع مالي در كجا و چگونه هزينه شــده است. حال اگر تصور كنيم بخش عمدهاي از اين بودجه صرف خريد بازيكنان و پرداخت رقم قراردادهاي آنها شــده باشــد پرســپوليس به اندازه خودش و در حد معقول بزرگترين تيمهــاي فوتبال ايران براي اين منظور هزينه كرده است.

پرسپوليس طي دو فصل اخير قراردادهاي كاني با بازيكنان مليپوش و ستارههاي داخلي و خارجي بســته و عملكرد مناســبي در نقل و انتقاالت داشته است. رقم قرارداد بازيكنان مهم ايــن تيم در فصل گذشــته را ببينيد تا متوجه شــويد چند بازيكن در حوالــي ميليارد و چند بازيكن بــاالي ميليارد پيدا ميكنيد. اين قضيه همين امســال هم تداوم داشــته و با توجه به افزايش ســاليانه قراردادها و حفظ ســتارههاي فصل قبل قطعا تعداد ميليارديها بيشــتر هم خواهد شد كما اينكه حداقل دو بازيكن از جمع خريدهاي اين تيم هــم ميتوانند رقمي حدود يك ميليارد و باالتر گرفته باشند.

در واقع پرســپوليس هــم درآمد خوبي از حامي مالي داشــته هم پول خوبي به بازيكنان جديدش پرداخت كرده و كم بازيكن ميلياردي ندارد پس نميتوان گفت اين تيم با بنيه ضعيف و محدوديت شــديد مالي وارد بازارشــلوغ نقل و انتقــاالت شــده و قافيه را بــه حريف باخته

تيم قهرمان فصل قبل با رفتن يكي از مهرههاي اصلي و جذب چهار بازيكن با كيفيت جديد پر و پيمانتر به نظر ميرسد و حتما ميتواند قويتر از قبل به نظر بيايد. شايد اگر پرسپوليس كار تمديد قرارداد با كاميابي نيا و پروژه بازگرداندن نوراللهي را با موفقيت به پايان برساند و كادر بازيكنان زير 23 سالش را تكميل كند عملكرد كامال موفقي در فصل نقل و انتقاالت داشته است

اســت. از طرفي اين باشــگاه با تمام نقدهايي كه به مديريتش وجــود دارد چهار بازيكن خوب و با كيفيت در جهت رفع نيازهاي برانكو جذب كرده و اين مربي ضمن حفظ اسكلت تيم جاهاي خالي را هم با گزينههاي مناســب پر كرده تا جايي كه نيمكت تيم مثل سال قبل خالي به نظر نميرسد.

با اين حســاب اعتــراض به نحــوه عملكرد پرســپوليس در نقــل و انتقاالت بــه هيچ وجه منطقي نيست و نميتوان به اين شرايط معترض شــد. در واقع حتي اگر بحث مقايسه با خريدهاي اســتقال هم در ميان باشــد كيفيت خريدهاي پرســپوليس نه تنها پايينتر بلكه به صورت كلي شــايد باالتر هم باشــد. حال اينكــه ولخرجي و ريخت و پاش باشــگاه استقال به چشم هواداران پرســپوليس آمده اين چيز ديگري است و نبايد مقياس مناســبي براي مقايسه عملكرد دو باشگاه در نقل و انتقاالت باشد.

اســتقال دو مهاجــم خــوب و باكيفيــت (بيت سعيد و شــهباززاده)، يك مدافع مليپوش (منتظــري)، يك هافبــك بازيســاز درجه يك (شــجاعيان) و دو بازيكن تيم ملي اميد را جذب كــرده و در نقطه مقابل پرســپوليس يك مدافع درجه يك(خليل زاده)، يك مدافع چپ با كيفيت (مصلــح)، يك هافبك كناري درجه يك (نعمتي) و يك مهاجم ششدانگ (منشا) جذب كرده است. در حيطه بازيكنان شــناخته شده و بزرگسال به نظــر ميرســد كيفيت كار دو باشــگاه در نقل و انتقاالت تقريبا در يك ســطح باشد (هر چند بايد ديد بازيكنان درجه يك و با كيفيت تيمهاي ديگر همــان كيفيت را ميتوانند در اين تيمهاي بزرگ ارائه دهند يا نه) و شايد پرسپوليس تنها از جهت جذب بازيكن جوان و شــاخص زير 23 ســال از حريفش عقبتر اســت كه ايــن هم جاي نگراني نيست.

همين حاال و طي چند روز گذشته 5 بازيكن از تيــم اميد پرســپوليس در تمرينات تيم اصلي شــركت كرده و حضوري فعال دارنــد كه مربي تيم اميد ســرخها از كيفيت آنها تعريف و تمجيد ميكند و بعيد نيست برانكو هم آنها را بپسندد و همينها ستارههای آينده پرسپوليس باشند.

هر چند اســتقال براي خريد بازيكنان تيم ملي اميد هزينههاي 200 ميليون توماني متحمل شــده و حتــي در اين حوزه هــم ريخت و پاش كرده اما پرسپوليس در اين خصوص صرفهجويي كرده اســت. واقعيت اين است كه خريد بازيكنان جواني كه در اين ســن مطرح شــده و حتي در جام جهاني جوانان هم بازي كردهاند هنر نيســت و در امر باشگاهسازي و تيمسازي عمل فوقالعاده هنرمندانهاي محســوب نميشود. كما اينكه يكي از همين بازيكنان (ســينا خادم پور) دو سال قبل وقتي از تيم اميد نفت به ســرمربي وقت اين تيم (عليرضا منصوريان) پيشنهاد شد منصوريان او را نخواست و حاال با آغوش باز و قراردادي پنج ساله جذبش كرده است. البته آن روز قرارداد اين جوان گمنــام 4 ميليون تومان بود اما حاال منصوريان و استقال 50 برابر بيشتر پولش را دادهاند و از اين خريد بهعنوان يك كار بزرگ نام ميبرند.

به هر حال تمام اين روشنگريها نه در جهت زير ســوال بردن عملكرد استقال در اين حيطه (كه حتما كار رســانه است و در صفحه استقال به آن پرداخته ميشــود) نيست و تنها براي اين مطرح ميشود تا هوادار پرسپوليس را از موقعيت مناسب فعلي تيم و باشگاهش در نقل و انتقاالت روشــن كند؛اينكه تيم قهرمان فصل قبل با رفتن يكي از مهرههاي اصلــي و جذب چهار بازيكن با كيفيت جديــد پر و پيمانتر به نظر ميرســد و حتما ميتواند قويتر از قبل به نظر بيايد.

در واقع شــايد اگر پرســپوليس كار تمديد قرارداد با كاميابي نيا و پروژه بازگرداندن نوراللهي را با موفقيت به پايان برساند و كادر بازيكنان زير 23 سالش را تكميل كند عملكرد كاما موفقي در فصل نقل و انتقاالت داشته است و اين رضايت را در كام برانكو بهعنوان نفر اول تيم فني و فردي كه بيشتر از هر كسي به مسائل فني اشراف دارد میتوان پيدا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.