نه رونالدو، نه سوارس پرسپوليس وراتي ميخواهد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانكــو ايوانكوويــچ از شــرايط تيمش و نقل و انتقاالت راضي اســت. او بازيكناني كه اعــام كرده بود نيازي به آنهــا نــدارد را كنار گذاشــته و 4 خريد خوب داشــته اســت. با اين حال در آخرين مصاحبــه برانكو او به حالت شــوخي گفته اگر رونالدو و سوارس را جذب كنيم ديگر تكميل خواهيم شــد. هر چند اشــاره پرفسور به نام دو تن از بهترين بازيكنان جهان با هدف خاصي نبوده و او اولين اســامي كه به ذهنش رســيده را در جهت رســاندن منظور خودش از كامل بودن تيم به زبان آورده اما واقعيت اين است كه پرسپوليس 96 نيازي به بازيكــن جديد در خط حمله ندارد. در واقع جايي كه طارمي، عليپور، منشا و اميري رقابت ميكنند تا دو نفر در تركيب بازي كند مشــكلي احساس نميشود مگر اينكه طارمي جدا شود كه فعا اين مساله جدي نيست.

از طرفــي پرســپوليس در خــط ميانــي و در فــاز تهاجمي اين خط هم احساس كمبود نميكند چون مسلمان به جای خــودش برگشــته و با جذب نعمتي ميتــوان تا حدودي خأل رفيعي را پر كرد. البته شــايد بهتر باشد براي پره كردن مهره جايگزيني مثل نريمان جهان يكي مثل بشار رسن جذب شود اما حتي اگر نشــد هم با توجه به چند پســته بودن بازيكنان مشكلي احساس نميشــود. در واقع تنها مشــكل فعلي پرســپوليس در حال حاضر در پســت هافبك دفاعي است. جايي كه كاميابي نيا با وجود اخبار زياد مبني بر توافقش با باشگاه هنوز تمديد نكرده و بازگشت احمد نوراللهي هنوز به واقعيت نپيوسته اســت. داســتان در اين پســت آنقدر پيچيــده شــده كه پرســپوليس حتي حاضر نيســت رضايتنامه شهاب كرمي را بــراي يكي از تيمهــاي تهراني ليگ برتري صــادر كند. ظاهــرا مصدوميت كمــال و نامشــخص بــودن وضعيت نوراللهــي باعث شــده چنين تصميمي گرفته شود و تا وقتي كه نوراللهي قطعا برنگردد با جدايي شهاب كرمي موافقت نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.