عبدا...نژاد:قهرمانيراهمهبايدبخواهند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

منوچهر عبدا...نژاد ســرمربي تيم اميد پرســپوليس درباره نفرات جوان آزمايشي حاضــر در تمريــن بزرگســاالن ميگويد: 5« بازيكن به برانكــو داديم و در تمرينات شركت ميكنند كه كيفيت خوبي هم دارند اما بايد ببينيم آقاي برانكو چند نفرشــان را انتخاب ميكند. در اين جمع به نظرم محمد امين اسدي بازيكن با آيندهاي است. ما اين بازيكن را از تيم جوانان احسان ري آورديم. اين مهاجم چپ پا و تكنيكي حتما ميتواند نظر برانكو را جلب كند چون كيفيت بااليي دارد.» پيشكسوت پرسپوليس درباره شرايط تيمش ميگويد: «مســابقات ما از روز ۷۱ تيرماه آغاز خواهد شــد و مــا در بازي اول به مصاف دارايي نوين ميرويم. االن تقريبا تيم ما تكميل شــده. در فهرست بازيكنان مان 22 نفر آماده داريم و ســه جاي خالي گذاشــتهايم براي بازيكناني كه شايد از تيم بزرگساالن بيايند. 2 جاي خالي هم تا بازي اول نگه ميداريــم.» وي درباره هدفگذاري تيم اميد در فصل جديد هم ميگويد: «اگر بگويم قهرمانــي ميخواهيم اين را همه در باشــگاه بايــد بخواهند. اگــر كل مجموعه باشــگاه اراده و تصميمــي بــراي قهرماني داشته باشند ميشــود. ما دنبال بهترينها هســتيم و هر بازيكن خوبي آمده بدون در نظر گرفتن شغل پدرش جذب شده. دنبال ســاختن يك تيم خوب هســتيم كه همه از ديــدن فوتبالش لــذت ببرند و در تيمي كه جاي بهترين هاســت بــا بهترينها كار مي كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.