يوسفي:رفيعيبهخاطرپولبيشتررفت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

رحيم يوسفي پيشكســوت پرسپوليس درباره خريدهاي جديد پرسپوليس ميگويد: «بايد ديد عملكرد اين بازيكنان در پرسپوليس چگونه خواهد بود اما اگر برانكو اين نفرات را انتخــاب كرده حتما بر اســاس كمبودها و با حساب و كتاب جذب شــان كرده و مطمئنا انتخابهاي خوبي هســتند.» هافبك سابق پرســپوليس درباره جدايي رفيعي ميگويد: «بازيكني كه 6 ماه ميآيد و بعد جدا ميشود اصا كار خوبي نميكند. ســروش رفيعي را قبل از پرســپوليس نميشناختند و اينجا بود كه مارادونا شــد و حاال راحت تيمش را ترك ميكند. ايشــان بعد از جدايي نوشته دلش با هواداران است اما اگر بود قيد آن ايكس تومان مبلغ اضافه قرارداد را مــيزد و ميماند. اين بازيكن مگر به آن ايكــس تومان تيم قطري كه تازه خوب هم نيست احتياج داشته؟ اين بازيكنان فقط دنبــال رفتن و بازي در خارج از كشور هســتند اما نميدانند اين انتخابها هزينه دارد. زمان بازيگري ما تيم گسترش به من خانه ميداد با حقوق بــاال اما من نرفتم چون پرســپوليس را دوست داشتم. االن هم اگــر تيم قطري يــا اماراتي به مــن دو برابر پرسپوليس پول بدهند باز هم پرسپوليس را انتخاب ميكنم.» وي درباره پيشنهادهايي كه به طارمي و بيرانوند شــده هم ميگويد: «به نظر من پيشنهاد از امارات و قطر با فنرباغچه فرق ميكند. بــه اعتقاد من اگر تيمي خيلي بزرگتر از پرسوليس باشــد و پول خوبي هم بدهد بازيكنان بروند بهتر اســت چون به نفع خودشان و تيم ملي تمام ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.