آب پاكي روي دست پرسپوليس؛ عليپور سهميه بزرگسال است

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باالخره ســازمان ليگ رســما اعام كرد كه علــي عليپور بازيكن بزرگســال پرســپوليس است و ديگر سهميه زير 23 ســال محسوب نميشــود. عليپور اعتقاد داشــت هنوز هم ميتواند با شناسنامهاي كه تاريخ تولد او را در ســال 4۷ نشــان ميدهــد براي پرسپوليســيها بازي كند اما ســازمان ليگ به تازگي مدركي پيدا كرده كه مشــخص ميكنــد علي عليپور متولد سال 3۷ است. اين مدرك در واقع شناسنامه قديمي اين بازيكن است و طبق مندرجات آن، براي اولين بار برايش كارت بازي صادر شــده است. مدركي كه كاما معتبر و قابل اعتماد است. براي همين هم شــكايت و اعتراض عليپور مبني بر اينكه همچنان سهميه زير 23 سال است بي اثر ماند. از سوي سازمان ليگ به اين بازيكن اعام شده به صورت قطعي از ليست اميد باشگاه پرســپوليس خارج شده و بازيكن بزرگسال سرخپوشــان خواهد بود. بدين ترتيب تاش باشــگاه پرســپوليس براي خالي كردن يك جا در ليســت بزرگسال نافرجام باقي مانده و در صورت بازگشــت نوراللهي و عقــد قرارداد بــا كاميابي نيا ليســت ۸۱ نفره بزرگســاالن اين تيم پر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.