ربروف گرانترين مربي تاريخ عربستان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســرگئي ربروف ســرمربي 43 ساله اوكرايني كه فصل قبل از ســوي اتحاديه فوتبال اروپا در بين بيست مربي برتر قاره سبز قرار گرفته بود بعد از مذاكرات فشرده چند هفتهاي با باشگاه عربستاني سرانجام به صورت رسمي جانشين كريستين گروس سوييسي شد تا به سوژه اول رسانههاي اين كشور و منطقه حاشيه خليج فارس تبديل شــود. در پي اين اتفاق روزنامه الرياضيه ســعودي در گزارشــي پيرامون جزييات قرارداد ايــن مربي با االهلي مدعي شــد ربروف گرانترين مربي خارجي تاريخ ليگ عربستان محسوب ميشــود. بنا به نوشته اين روزنامه ســرمربي ســابق ديناموكيف بــراي امضاي قرارداد دوســاله با باشــگاه مطرح جده مبلغــي در حدود 25 ميليون ريال سعودي(52 ميليارد تومان) دريافت كرده اســت كــه چنين رقمــي در تاريخ رقابتهاي ليگ عربستان بي سابقه است. پيش از اين رســانههاي ســعودي از رقم 2/5 ميليون يورويــي (0۱ ميليون ريالي) بهعنــوان رقم قــرارداد ربروف با باشــگاه االهلي خبر داده بودند كه با ادعاي روزنامه مطــرح الرياضيه بايد منتظــر ماند و ديد واكنش باشگاه سعودي به اين شفافسازي چه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.