پروژهترميمعقيمماند،بالتكليفيادامهدارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

از حدود يــك ماه قبــل تا همين هفتــه پيش مــدام از مديــران وزارت ورزش ميشــنيديم هيــات مديــره باشگاه پرســپوليس ترميم خواهد شد و اصاحاتــي در تركيب اين جمع صورت خواهــد گرفت. قــرار بود ايــن اتفاق تا پايان خردادمــاه رخ دهد اما خرداد هم تمام شــد و خبــري از وزارتخانه درباره تركيب جديد هيات مديره اين باشــگاه بيرون نيامد تــا باتكليفيها و ابهامات درباره تركيــب مديريتي پرســپوليس ادامه داشــته باشد. طي هفتههاي اخير و بعد از اســتعفاي يك عضو، بيماري و بستري شدن رييس هيات مديره و خارج شــدن عضو ديگر از گود، جلسات هيات مديره باشگاه يا تشــكيل نميشده يا با دو عضو تشكيل شده و تصميمات از دل اين جمع دو نفره بيرون آمده اســت كه زيبنده باشــگاه عظيم و پرهواداري مثل پرسپوليس نيست. پرسپوليس به خاطر داشــتن هواداران ميليوني و حساسيت هواداران و رسانهها به اتفاقاتي كه در اين باشــگاه ميافتد نيازمند بهترين مديران و بهترين تصميمات فني و اســتراتژيك است اما باشگاهي كه هيات مديره ندارد يــا هيات مديــره نــاكارا و ناقصي دارد چگونه ميتوانــد هوادارانــش را راضي نگــه دارد؟ باتكليفيهــا و ابهام درباره معرفي اعضاي جديد هيات مديره تا روز پنجشــنبه ادامه داشت اما باز هم خبري درباره معرفي اســامي جديد نشد. اميد ميرود طي هفته جاري اين اتفاق بيفتد تا بلكه با شــناخت هيات مديره باالخره اين باشــگاه بعــد از دو ســال صاحب مديرعامــل و چارت مديريتي منســجم شود و شايعات و ابهامات پايان يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.