نااميدي پانيونيوس از جذب طارمي؛ پرسپوليس حاضر به فروش نيست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با توجه به پيشنهادهايي كه به دست آقــاي گل فوتبال ايران رســيده و البته قراردادي كه اين بازيكن با پرســپوليس دارد انتقال او به باشگاههاي اروپايي اصا راحت نيســت و به نظر ميرسد از جمع تيمهــاي عاقهمند به جذب اين بازيكن گزينه يوناني زودتر از بقيه نااميد شــده اســت. به نقل از ســايت خبري باشگاه پانيونيوس يونان، پس از آنكه يحيي بانانا، مدافع كامروني پانيونيوس جدايياش از اين تيم قطعي شد، پانيونيوس به دنبال جايگزين بود تا خــط دفاعياش را براي فصل آينده مســتحكم كنــد. به همين خاطر در خط دفاعي به دنبال احســان حاجیصفي، مدافع مليپوش ايراني است البتــه در كنار حاجیصفي نــام بازيكن ايراني ديگری به نــام طارمي نيز مطرح اســت. درباره حاجیصفي بايد گفت كه ارتباطات خــوب و مثبتي با اين بازيكن گرفته شــده و به نظر ميرسد پاسخ اين مذاكرات مثبت است و به زودي انتقالش قطعي خواهد شد اما آنچه كه به طارمي مربوط ميشود و خيلي واضح است اينكه كار انتقال اين بازيكن ســخت است. اين مهاجم 24 ســاله با باشــگاه پرسپوليس قــرارداد دارد و باشــگاه ايراني حاضر به فروش او نيست. با اين وجود پانيونيوس در حال تاش اســت تا تمامي احتماالت را براي پوشاندن لباس پانيونيوس به اين مهاجم ايراني امتحان كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.