درخواست پرسپوليس از تراكتورسازي؛ نوراللهي را برگردانيد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانكــو از مســووالن باشــگاه پرســپوليس درخواســت كرده بود كه پيگير حضور احمد نوراللهي در تمرينات باشند و اين بازيكن را به تيم برگردانند. در اين راستا، تركاشــوند معاون باشگاه پرســپوليس در تماس تلفنــي با احمد نوراللهي، پيگير وضعيت او شد. علياكبر طاهري، سرپرست باشگاه پرسپوليس نيز از مصطفــي آجورلو، مديرعامل باشــگاه تراكتورسازي درخواســت كرده شرايط حضور نوراللهي در تمرينات سرخپوشان را فراهم كند. نوراللهي كه از ۸۱ دي ماه ۱395 سرباز شــناخته شده تا هجدهم خرداد 96 با احتســاب ۱۱ ماه كســري تعيين شده، خدمت سربازي خود را پشت ســر گذاشته و پنج ماه از خدمت او باقي مانده است. اين بازيكن براي اينكه بتواند به پرسپوليس برگردد نياز به گرفتن نامه عدم نياز از يگان خدمتياش دارد. يگان خدمتي نوراللهي ســپاه عاشوراي تبريز اســت و او هنوز موفق نشــده نامه عدم نيازش را دريافت كند و تا زماني كه اين اتفاق رخ ندهد او نميتواند به پرسپوليس بپيونــدد. پيــش از اين گفته شــده بود مشكل نوراللهي اواســط خرداد ماه حل ميشــود اما سپس اعام شــد دهه اول تير او به پرسپوليس برميگردد. حاال اگر اين داستان طوالنيتر شود و پرسپوليس براي اردوي خارجي ســفر كند آن وقت نوراللهي از تمرينات عقب ميافتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.