پروين: همه به عشق پول بازي ميكنند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

علي پرويــن درباره جدايي ســروش رفيعي از اين تيم گفت: «انشــاءا... هر جا ميرود موفق شــود.» پيشكســوت فوتبال ايران درباره تيم ملي هــم گفت: «همه ما فقط منتظر اين هستيم تا تيم ملي به جام جهاني صعود كنــد و بعد از آن هيچ كاري نداشته باشيم؛ االن بايد تمام توان و فكرمان را بگذاريــم تا از مرحله گروهي جام جهاني صعود كنيم و اگر اين اتفاق افتاد شــاهكار كرديــم نه اينكــه بين چهار تيــم، چهارم شــويم و برگرديم.» وي دربــاره اختافي كه بين ســرمربيان تيم ملي و پرسپوليس وجود داشته، گفت: «مشكل خاصي نيست و انشــاءا... به مرور زمان همه مسائل حل ميشــود.» پيشكســوت پرســپوليس در خصوص قراردادهــاي باالي بازيكنان فعلي در مقايســه با زمان بــازي آنها گفت:«قبا همه به عشق پيراهن بازي ميكردند و االن به عشق پول بازي ميكنند؛ االن همه چيز پول شــده اســت؛ تيمي به ليگ قهرمانان آســيا صعود ميكند ولي بازيكن تيم خود را رها ميكند و ميرود.» پروين با اشاره به قرعه پرسپوليس در ليگ قهرمانان با االهلي هــم گفت: «به نظرم قرعه خوبي در آســيا نصيب پرسپوليس شده و فكر ميكنم بتواند بــه مرحله بعد صعود كنــد؛ الهال در اين مرحله تيم خوبي بود كه حريف پرسپوليس نشد؛ انشاءا... تيم موفق شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.