جواب منفي هافبك ميالن به االهلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سرگئي ربروف به محض در دست گرفتن سكان هدايت االهلي از مسووالن اين تيم خواسته است حتما يك هافبك محوري و بازيساز جذب كننــد اما گزينه اول به آنها جــواب منفي داده است. به نقل از روزنامه النادي عربستان، نمدي اودوآمادي، مهاجم نيجريهاي ميان پيشــنهاد رسمي باشــگاه االهلي عربستان را رد كرده زيرا دوست دارد فوتبالش را در اروپا ادامه دهد. اين مهاجم 26 ســاله قراردادش با باشگاه ميان در تاريخ 30 ژوئن به پايان ميرســد. او از ۷ سال پيش بازيكــن ميان بوده و در تيمهاي مختلف اروپايي به صورت قرضي بازي كرده اســت و تا يك هفته ديگر بهعنوان بازيكن آزاد خواهد بود و ميتواند به هر تيمي برود. در اين راستا باشگاه االهلي عربســتان قراردادي بــا مبلغ 3 ميليون دالر به اين مهاجم نيجريهاي ميان پيشــنهاد داد ولي او اين پيشــنهاد را رد كرد زيرا دوست دارد فوتبالش را در اروپا ادامه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.