مسقط ميزبان بازي برگشت هم شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به نقــل از روزنامه المدينه عربســتان، كنفدراسيون فوتبال آســيا با انتخاب عمان بهعنوان محل بازيهاي تيمهاي پرسپوليس و االهلــي عربســتان در مرحلــه يكچهارم نهايــي ليگ قهرمانان موافقت كرد. باشــگاه پرسپوليس 2 روز قبل بهصورت رسمي عمان را بهعنوان محل ميزباني بازي رفت از االهلي عربســتان در بازی رفت معرفي كرد و سران تيم حريف نيز همين كشور را به كنفدراسيون فوتبال آسيا اعام كردند. بنا به نوشته روزنامه المدينه عربســتان ورزشــگاه سلطان قابوس شهر مســقط، پايتخت عمان محل برگزاري 2 بازي رفت و برگشــت پرسپوليس و االهلي خواهد بود. ديدارهاي رفت و برگشــت اين 2 تيم در روزهاي ۱3 مرداد و ۱2 شــهريورماه سال جاري برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.