خريد5/8 ميلياردي االهلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشــگاه االهلي كه پيش از اين اقدامات الزم براي جذب احمد الزين، بازيكن التعاون را انجــام داده بود، روز گذشــته رســما اين بازيكــن را جذب كــرد و با او قــراردادي 4 ســاله با مبلغ 0۱ ميليون ريــال (تقريبا ۸ و نيــم ميليارد تومــان) امضا كــرد. اين اولين خريد باشــگاه االهلــي در نقــل و انتقاالت تابســتاني به شــمار ميآيد. تيم پرسپوليس در مرحله يك چهارم نهايــي ليگ قهرمانان آسيا رقيب االهلي عربســتان است. هواداران االهلي عربستان پيش از اين با پستهايي كه در شــبكههاي اجتماعي ميگذاشتند نگران خريدهاي خوب تيم فوتبال پرســپوليس در تابستان و فعاليت نكردن باشگاه خود بودند تا اينكه آنها هم بعد از انتخاب رييس و سرمربي جديد خود فعاليتشان را به صورت رسمي در فصل جابهجايي تابستاني شروع كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.