عبدالرحمان در تمرين

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

از شروع تمرينات پرسپوليس چند بازيكن جوان به صورت آزمايشــي در تمرينات شــركت كردهاند كه چنانچه نظر مســاعد كادر فنــي را جلب كنند بهعنوان ســهميه جوانــان اميد يا زير 23 سال جذب میشــوند. ظاهر يكي از اين بازيكنان بــه خاطر موهايش تا حدودي به عمــر عبدالرحمان هافبك تكنيكي العين شباهت دارد و بازيكنان پرســپوليس در فوتبال دستگرمي او را عمر صدا ميكنند كه همين باعث شده ايــن بازيكن ناشــناس و جوان حداقل در بين گمنامهاي آزمايشــي معروف شود. اين بازيكن ۸۱ ساله محمد امين اســدي نام دارد كه در رقابتهاي آسيا ويژن تهران بازي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.