برد پيشكسوتان در دليجان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تيمي متشــكل از پيشكســوتان پرســپوليس در شــهر دليجان استان مركزي در يك مســابقه فوتســال به پيــروزی رســيد. تيم پيشكســوتان پرسپوليس در اين بازي كه حدود 300 تماشاگر داشــت تيم منتخب فوتسال دليجــان را 5 بــر 4 شكســت داد. در اين تيم اســماعيل حالي، سعيد نعيم آبادي، ادموند بزيك، ابراهيم شكوري و اشپيتيم آرفي به ميدان رفتند كه آرفی (سه گل) و نعيم آبادي و حالي گلزنان پرسپوليس بودند. جالب اينكه به خاطر نداشــتن دروازهبان ادمونــد بزيك در پست دروازهباني به ميدان رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.