منشا امشب ميآيد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

گادويــن منشــا مهاجــم نيجريهاي پرســپوليس كه براي رســيدگي به امور شــخصي و پرداختن به مســائل اقامتش در ايتاليا حضور داشــت امشــب به تهران خواهد آمــد و به احتمال فــراوان از روز يكشــنبه در تمرينات پرســپوليس حاضر خواهد شد. البته قرار است همسر و فرزند اين مهاجم نيجريــهاي حدود 2 ماه ديگر به تهران بيايند. همچنين از سوي باشگاه پرســپوليس براي منشا در منطقه سعادت آبــاد منزلي تهيه شــده تا ايــن بازيكن مشكلي براي اقامت در تهران نداشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.