احمدزاده هم برگشت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرســپوليس روز پنجشــنبه دو جلسه تمرين كرد اما ديروز فقط صبح تمرين داشــت. در تمرين ديروز صبح باالخره فرشاد احمدزاده هم حاضر شد تا شــايعات مربوط به جدايياش تمام شــود. همچنين ســرتن چوك مربي كــروات پرســپوليس كه تــازه بامداد روز پنجشــنبه از كرواسي برگشته در اين تمرين حاضر بــود. در اين تمرين ۸۱ بازيكن حضور داشــتند و كارهاي بدنسازي زير نظر ماركو انجام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.