انقالب شمشيربازها توقف ناپذير است

10 ماه بعد از شــاهکار مجتبی عابدینی در مســابقات اسلحه سابر رشــته شمشــیربازی در بازیهای المپیک تابستانی 2016 در برزیل انجام داد، شمشــیربازی ایران همچنان پرنفس به ســمت جلو حرکت میکند و از ثمرات آن پویش بهرهمند میشــود. در این وسطها و در راهی که از «ری

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

باور غلطی که محو شد از پيمان فخری كــه يك مربی فهميده و باكالس است تا سابريســتهايی كه بر اثر كثرت تمرين و شدت تالش به نوک هرم اين ورزش نزديك شــدهاند، همــه و همه پيكره ورزشــی را جال بخشــيدهاند كه در سالهای اوليه پــس از پيــروزی انقالب شــكوهمند اسالمی با نوعی توقف ناخواسته مواجه شد.

آن ركود 10 ســاله فريادی ســنگين را به شمشــيربازی ما وارد و همگان را به غلط متقاعد كرد كه برخــالف دهههای 40 و 50 (و بهتــر بگوييم ســالهای 1۳48 تا )1۳57 رسيدن ورزشكاران اين رشــته به مدالهای آسيايی غيرممكن است.پيش رفتن عابدينی تا يكقدمی مدال المپيك 2016 نشان میدهد در دهههای 2000 و 2010 و به واقع در 17 سال اخير چه كار بزرگ و دامنهداری در اين ورزش انجام شده كه محصول آن خودنمايی ســالهای اخير و مدالهايی است كه حاصل آمد.در همين رقابتهای آسيايی هنگ كنگ دو مدال انفرادی نيز سهم ورزشكاران ما شد كــه يكی به رنگ نقرهای بود و محمد رهبری آن را كســب كرد و ديگری به رنگ برنزی و علی پاكدامن به آن دست يافت.

چرا فقط سابر؟ اين ايــراد البته به كل شمشــيربازی و فدراســيون آن وارد اســت كه حتی نيمی از پيشــرفت عظيم حاصل آمده برای سابر را در دو اســلحه ديگر – اپه و فلــوره- پی نريخته و مدال ها و افتخارات بزرگ دو، ســه ســال اخير اغلب در ســابر شكل گرفته اما هر گونه پيشــرفتی بهتر از «اصال پيشــرفت نكردن» است و از طرف ديگر شايد پايههای كار برای اين دو قســمت ديگر هم در حال شكلگيری باشــد و در آن صورت میتوان تاييد كرد كه انقــالب ريو محصول كاری كــم نقص و پويا كردن رشــته و زمينهای بوده اســت كه در دو دهه گذشــته به عادی بودن و عدم كسب افتخار خو كرده بود.

مولفههای بی پولی! فضــلا... باقرزاده كه در 15 ســال اخير در دو مقطــع زمانــی رييــس فدراســيون شمشــيربازی بوده در شكلگيری اين تحول نقش محسوسی داشته و او حاال به مدير خانه زادی تبديل شــده كه بر اثر كثرت سالهای حضور در اين رشــته فوت و فــن اين كار و راههــای پيشــرفت را بر اســاس مولفههای موجود و قواعد تنظيم شــده توســط وزارت ورزش بهتر از ســايرين میشناســد. پول و بودجه در فدراســيون شمشيربازی هرگز در حــد ايدهآل و حتی به انــدازه ضرورت نبوده اما سران فدراســيون آموختهاند كه به جای غــر زدن دايمی چطور بــا آن كار، زندگی و پيشرفت كنند.

حاصل زندگی غرورمندانه و كار وســيع شمشــيربازان ايــران، ظهــور قهرمانان قابل اعتنای ديگــری در عرصه ايــن ورزش طی ســالهای اخير است و میتوان احساس كرد كــه اين ورزش به رغم متكــی بودن بيش از حدش به سابريستها، «تك ستارهای» نيست. در جديدترين جدول جهانی شمشيربازی هم كه دو روز پيش انتشار يافت، محمد رهبری و محمد فتوحی به ترتيب با 91 و 15 پله صعود بــه ردههای 0۳ و ۳4 دنيا رســيدهاند تا پايه صعودهای بعدی و بيشــتر خود را بگذارند و رنكينگ عابدينی در رشته سابر انفرادی پيش از ناكامــی انفرادی اخيــرش در هنگ كنگ چيزی بين ‪Top Ten‬ بود.

این دیوانگی نیست اگر تا 5 ســال پيش كسی پيدا میشد كه بگويد روزی در شمشيربازی ايران مردانی ظهور میكننــد كه تا نيمــه نهايی المپيك صعود میكننــد، به ديوانگی متهم میشــد اما امروز شمشــيربازی ايران به ويژه در سابر به قدری پويا اســت كه مدالهای بازیهای آســيايی 2018 جاكارتا آشــكارا به سويش چشــمك میزنند. اين قطــار خوش منظری اســت كه به حركت در آمــده و فعال خلل و توقفی برای آن متصور نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.