پشت فدراسيون را خالي کردند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پيامدهــاي ميزبانــي رقابتهــاي شــطرنج قهرماني زنان براي ايران هنوز تمام نشده، بخصوص بعد از اظهارنظرهاي تندي كــه محمدرضــا داورزني، معاون وزيــر دربــاره اين موضوع داشــت. بعد از ايــن موضوع بود كه خبر رســيد رقم حدود 150 هزار دالر باقيمانده كه پيش از اين گفته ميشــد، وزارت ورزش قرار اســت آن را پرداخت كند، نيز پرداخت نميشود و حاال فدراسيون شطرنج بايد خودش فكري كند.

اين اتفاقها واكنش برخي از اهالي شطرنج از جمله احسان قائم مقامي را در پي داشته اســت. او با گاليه از وضعيتي كه پيش آمده، ميگويد: «متاســفم كه به فعاليتهاي ســازندهاي كه در ورزش رخ ميدهــد اهميتــي داده نميشــود. من خودم شــاهد بودم كــه نهادها چه قولهايي دادند و در نهايت به اين قولها عمل نكردند.

برگزاري مســابقات شــطرنج زنان جهــان در ايران بــراي ورزش ما فوايد زيــادي داشــت اما به خاطــر بدهي به فيده كه حتي انــدازه جريمه ترقهبازي در فوتبال هم نيست شــطرنج ايران به خطر ميافتد. البته وزارت ورزش تا االن از شــطرنج حمايت كرده است اما خيلي عجيب است كه شطرنج ايران تحت تاثير بدهي به فيده قرار بگيرد. در جلســاتي كه با مســووالن وزارت داشــتم، متوجه شــدم كه نگاه مديران وزارت به شطرنج مثبت اســت اما با توجه به اتفاقات اخير ناراحت كننده اســت كه ميبينيم پشت فدراسيون خالي ميشود.»

اســتاد بزرگ شطرنج ايران با اشاره به اينكه اتفاقات خيلي خوبي در شطرنج ايــران رخ داده، ادامه ميدهد: «در حال حاضر شــطرنجبازان ايران بــه خوبي از طرف فدراســيون حمايت ميشــوند و بهترين امكانات در اختيار آنها گذاشــته ميشــود در حالي كه تا چند سال پيش اينگونه نبود.»

او درباره اثرات منفي تعليق شطرنج ايران نيز ميگويد: «تعليق ابزاري اســت كه فيده بــراي دريافت مطالباتش از آن استفاده ميكند و معموال هم موثر واقع ميشــود. خيلي از كشــورها هم دچار تعليق شــدهاند اما ارتباط كاري با فيده حفظ ميشــود. زماني كه فدراســيون شــطرنج يك كشور تعليق شــود نتايج شطرنج بازان كشور مربوطه در ريتينگ (امتيازدهي) آنها محاسبه نميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.