فدراسيونهايي كه مدام پايين هستند اصالح ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزيــر ورزش و جوانــان بــه ارزيابي مستمر عملكرد فدراسيونها اشاره و حضور پرقدرت كاروان ايــران در بازيهاي داخل سالن آسيا را مورد تاكيد قرار داد و از صعود مقتدرانه تيم ملي فوتبال به جام جهاني به نيكي ياد كرد. مسعود سلطانيفر به ارزيابي مستمر عملكرد فدراسيونها در كوتاه مدت اشــاره كرد و آن را الزمه پيشرفت دانست و گفت: «فدراســيونهايي كه در ارزيابيها در رده پايين قــرار ميگيرند بايد با عزم و اراده جدي شرايط را براي بهبود و پيشرفت مهيا كنند و فدراسيونهايي كه در ارزيابي عملكرد مثبتي داشــتند بايد شرايط حفظ موقعيت و ارتقــا را به وجــود آورند . قرار گرفتن فدراســيونها در موقعيت پايين در ارزيابيهــاي اوليه جــاي نگراني ندارد چرا كه با جديت ميتوانند مقدمات پيشرفت را فراهم آورند اما آنچه نميتواند اتفاق خوبي باشــد قرارگرفتن مســتمر در جايگاههاي پايين در ارزيابيها اســت كه باعث خواهد شد اصالحاتي را انجام دهيم.»

وزير ورزش و جوانان، نتايج رشتههاي مختلف ورزشــي در يك ماه اخير را خوب توصيف كرد و با اشاره به عملكرد تيم ملي فوتبــال گفت: «تيم ملي فوتبال با يك كار گروهي كه از سوي وزارت ورزش و جوانان، فدراســيون فوتبال، كادر فنــي و بازيكنان تيم ملي و همه دست اندركاران رقم خورد، توانســت يك صعود تاريخي و مقتدرانه به جام جهاني فوتبال داشــته باشد به طوري كه براي اولين بار توانستيم در دومين دوره متوالــي به جام جهانــي راه پيدا كنيم، در حالي كه هنوز دو بازي از مرحله مقدماتي باقــي مانده اســت و از طرفي آمار بســته ماندن دروازه ايران در هشــت بازي بسيار جالب توجه است.»

او در ادامه نتايج رشتههاي كوهنوردي، كشــتي، شمشــير بــازي ...و را نيز خوب توصيف كرد و با اشــاره بــه نتايج تيم ملي واليبــال ايران در رقابتهــاي ليگ جهاني گفت: «واليبال ايــران انتظارات را باال برده و در شرايط فعلي نيز در حال پوست اندازي هستيم. خيلي اميدواريم كه واليبال با توجه به پشــتوانههاي خوبي كه از آن برخوردار است، دوباره به اوج خودش برسد.»

وزير ورزش و جوانان به ضرورت حضور پرقدرت ايران در بازيهاي داخل سالن آسيا كه شهريور ماه در عشــق آباد تركمنستان برگزار ميشود، اشــاره كرد: «براي حضور پرقدرت در اين رويــداد بايد برنامهريزي و ارزيابي خوبي داشــته باشيم. فدراسيونها بايد منابع را طــوري برنامهريزي كنند كه متناســب با آن زير بار تعهــدات بروند. در اعزامها بايد دقت نظر زيادي صورت گيرد و سفرهاي اضافي لغو و در جميع موارد صرفه جويي صورت گيرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.