براي رقابت در كاپ آسيا آماده ايم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهــاي بســكتبال كاپآســيا مردادماه بــه ميزباني لبنان و در شــهر بيروت برگزار ميشــود و تيم ملي ايران يكي از مدعيان مســابقات اســت. سايت رســمي فدراســيون جهاني بسكتبال در گزارشــي به وضعيت ايــران پرداخته و با بهنام يخچالي ســتاره جوان تيم ملي گفت و گو كرده است.

در گــزارش و مصاحبــه ســايت فدراسيون جهاني آمده:

«بهنام يخچالي يكي از ســتارههاي بسكتبال ايران است كه قطعا در كاپآسيا بــه ميزباني لبنــان مثل يــك قهرمان ميتــازد. با اينكه او تنها 21 ســال دارد با قامت 195 سانتيمتر بازيكني است كه ميتواند كارهاي بزرگي در پست خودش انجام بدهد. او از سال 2014 كه تنها 19 سال سن داشــت به طور كامل جايش را در تيم ملي ايران پيــدا كرد و اكنون به يكي از چهرهها تبديل شدهاست.

او در رقابتهاي غربآسيا جايي كه تيم ملي نايب قهرمان شد ميانگين 16/6 امتياز در هر مســابقه را داشت و عملكرد قابل قبولي از خودش به نمايش گذاشت. آيا او در كاپآســيا همين درخشــش را تكرار خواهد كرد؟

بازيكــن جــوان ايران دربــاره روند آمادهســازي تيــم ملــي نيــز ميگويد: «بالفاصلــه بعــد از ليــگ تيــم ملــي تمرينهايش را شــروع كــرد و در چين بازيهاي دوستانه داشــت. ما بازيهاي تداركاتي ديگري هم خواهيم داشــت تا با آمادگي كامل وارد كاپآسيا شويم.»

او با اشــاره بــه حريفان ايــران در مرحلــه گروهــي ادامه ميدهــد: «همه حريفان با قدرت وارد رقابتها ميشوند و مطمئنا مســابقه با آنها دشوار خواهد بود امــا ما كامال آمادهايم و با اعتماد به نفس باال به ميدان ميرويم و ميخواهيم برابر همه حريفان برنده شويم.»

يخچالي درباره پر شدن جاي خالي ستارههاي گذشته تيم ملي نيز ميگويد: «صمد و مهــدي بازيكنــان واقعا خوبي در بســكتبال ايران بودند امــا اكنون ما در تيم ملي نيز نفــرات خوبي داريم. در حال حاضر همه بازيكنان تالش ميكنند كه بهتريــن عملكردشــان را به نمايش بگذارند.»

او همچنيــن حــدادي را رهبر تيم ايران ميداند: «حامــد همچنان يكي از بهترينها اســت و تا 4 يا 5 ســال ديگر هم ميتوانــد در اين جايــگاه بماند. در شــرايطي كه ما براي قهرماني در آســيا مبــارزه ميكنيم او قطعــا بهترين رهبر براي تيم ما خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.