شروع محتاطانه در فينال ليگ پينگ پنگ

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پتروشيمي بندرامام و تايدواتــر بندرعباس در نخستين بازي فينال ليگ برتر تنيــس روي ميز به تساوي رسيدند تا دو تيم محتاطانه فينال را شروع كرده باشند.

اوليــن بــازي فينال ليگ برتر تنيس روي ميز ميان دو تيم پتروشــيمي بنــدر امــام و تايدواتــر بندرعباس برگزار شــد كه در پايان اين بازي دو تيم به نتيجه تســاوي ۳ بر ۳ رســيدند. در بــازي دونفــره اول، محمد علــي رويين تن و امين احمديان (تايدواتر) ۳ بر صفر به تيم نيما عالميان و حميدرضا طاهر خاني(پتروشيمي ) باختند.

در بازي دونفره دوم، امين ميرالماســي و امير حســين هدايي (تايدواتــر) ۳ بر 2 مقابل افشــين نوروزي و مهران احدي (پتروشيمي) شكســت خوردند امــا در بازيهــاي انفرادي شــرايط كمي به ســود تايد واتــر تغيير كرد. در بازي انفرادي اول، محمد علي رويين تن (تايدواتر) ۳ بر صفــر مهران احدي (پتروشــيمي) را شكست داد.

در بــازي انفــرادي دوم، امين امير الماســي (تايدواتــر) ۳ بــر يك به نيما عالميان (پتروشيمي ) باخت. در بازي انفرادي سوم، امين احمديان (تايدواتر) ۳ بر 2 افشين نوروزي (پتروشيمي) را شكســت داد و در بــازي انفــرادي چهارم، اميرحسين هدايي (تايدواتر) با نتيجه ۳ بر يك حميدرضا طاهرخاني (پتروشــيمي) را از پيش رو برداشــت. زماني كه اين خبر را ميخوانيد بــازي دوم فينال هم انجام شــده اما با توجه به زمان برگزاري بازي، امكان پوشــش خبري نتيجه اين بازي فراهم نشــد و درشماره بعدي در اين رابطه مطلبي منتشر ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.