عدهاي در تهران و گروهي در نقده تمرين ميكنند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوشــان رويينگ ايــران در قالب دو تيم در تهــران و نقده تمرين ميكنند. اردوي تيم ملي رويينگ مردان رده ســني بزرگساالن و جوانان در 2 گروه در درياچه آزادي و سد حسنلو آغاز شد. اين مليپوشان كه زير نظر نيكــوال جيوگانيك مربي رومانيايي كار ميكنند تا بيســت و يكم تيرماه در تمرين خواهند بود.

اين برنامه در حالي چيده شــده كه يك تيــم در درياچه آزادي تهران و يك تيم در ســد حســنلو نقده تمرين ميكنند. اميرحســين محمود پور از گيالن و آرمين غالف از همدان در رده جوانان و محســن شــادي، عاقل حبيبيان، اتابك پيشــيار، فرهاد كرباليي قلي زاده، فرزاد كرباليي قلي زاده، وحيد جوهري، ميثم جوهري و افشار حيدري از آذربايجان غربي، خشايار عباس آبادي، سياوش سعيدي، آراد سليمان پور و حميدرضا رضواني از تهران و ســيدمجتبي شجاعي، بهمن نصيري و مســعود محمدي از زنجان در رده بزرگساالن هســتند كه در تهران اردو ميزنند. در اردوي نقده نيــز كه زير نظر طاهــر كبوتري بهعنوان مربي و نــوروز عليمردان بهعنوان سرپرســت برگــزار ميشــود، رضــا قهرماني و ميــالد ...ا ورديــان از آذربايجان غربي و شــيرزاد قادري از كردســتان در رده جوانان و ياسر جوهري از آذربايجان غربي، كژوان ســليمي از كردستان و پيام مطاعي از كرمانشاه در رده بزرگساالن حاضر خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.