تجليل از مدال آوران بازيهاي باكو و عشق آباد در سال 97

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزارت ورزش در نيمــه دوم ســال جاري بــا برگزاري مراســمي ويــژه، از قهرماناني كه در رقابتهاي مختلف سال گذشته موفق به مدال آوري شدند، تقدير ميكند.

ســيدعلي آقازاده سرپرست معاونت مالــي وزارت ورزش و جوانــان، در مورد برنامه امســال اين وزارتخانه براي تجليل از مــدال آوران توضيــح داد و گفــت: «وزارت ورزش هر ســال برنامه تجليل از ورزشــكاران مدال آور را در برنامه دارد. متاسفانه در سال 91 و 29، تامين هزينه اين مراسم توسط دولت وقت انجام نشد و همين مساله باعث فشرده شدن مطالبات ورزشــكاران بابت مدال آوري در ميادين مختلف شده بود.»

او با اشاره به مراسم سال قبل گفت: «بــراي برگزاري اين مراســم و پرداخت پاداش مــدالآوران، 0۳ ميليــارد تومان هزينــه شــد. وزارت ورزش بــا برگزاري اين مراســم بــه تعهدات خــود در قبال ورزشــكاراني كه طي ســالهاي گذشته موفق به مدال آوري شده بودند اما مورد تقدير قرار نگرفته بودند، عمل كرد.»

سرپرست معاونت مالي وزارت ورزش با بيان اينكه امســال نيز برگزاري مراسم تقدير از مــدالآوران در برنامه وزارتخانه قرار دارد، گفت: «اين مراســم در 6 ماهه دوم ســال جاري برگزار ميشــود و طي آن از قهرمانان و ورزشكاران مدالآور در رقابتهاي مختلف برگزار شده طي سال گذشــته با اهداي پاداش از پيش تعيين شده، تقدير ميشود.»

آقــازاده بــه اين پرســش كــه آيا «مدالآوران بازيهاي كشورهاي اسالمي و ورزشــكاراني كــه در بازيهاي داخل ســالن موفق به كســب مدال ميشوند نيز در مراســم امســال مورد تقدير قرار ميگيرند؟»، پاســخ منفــي داد و گفت: «مراســمي كه نيمه دوم امســال برگزار ميشــود نيز به تجليل از قهرمانان سال گذشــته اختصــاص دارد. مــدالآوران بازيهاي كشورهاي اسالمي و بازيهاي داخل ســالن در مراسم تجليل سال 79، پاداشهاي خود را دريافت ميكنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.