اميرحسيني: پاداش مدالآوران كارگر به زودي پرداخت ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراسيون ورزش كارگري با اشاره به عملكرد خوب كارگران ورزشكار در مســابقات جهانــي لتونــي از اهداي پاداش به مــدال آوران بعد از ماه مبارک رمضان خبر داد. ســيد اميرحســيني در ارزيابي از عملكرد كارگران ورزشــكار در مســابقات جهاني لتوني گفت: «در اين رقابتها ورزشــكاران كشورمان موفق به كسب 4۳ مدال طال، 14 نقره و 14 برنز و در مجموع 64 مدال شــدند كه نسبت به دوره قبل كه ۳۳ مدال كســب كرده بوديم، رشد دو برابري داشتيم.»

او درباره نحــوه قدرداني از زحمات اين ورزشــكاران نيز گفت: «ربيعي، وزير كار و رفاه امــور اجتماعي طي قولي كه داده است، تصميم دارد بعد از ماه مبارک رمضان در مراســمي از زحمات كارگران ورزشكار تقدير و تشكر كند. به هر صورت تالش ميكنيــم تا بــا حمايتهاي او و وزارت ورزش و جوانان، در جهت تقويت ورزش كارگري گامهاي موثري برداريم.»

اميرحسيني در پاسخ به اين پرسش كه آيا برنامهاي براي تقدير از ورزشكاراني كه در برابر ورزشكاران رژيم صهيونيستي مبارزه نكردند، خواهيد داشــت يا خير؟ ادامــه داد: «از اين ورزشــكاران نيز در حد تــوان ورزش كارگري تقدير به عمل خواهيــم آورد. البتــه در اين گونه موارد هميشــه از سوي بسيج شــاهد برگزاري مراســمهاي ويژهاي هســتيم. اميدوارم امسال نيز شاهد برگزاري چنين مراسمي از سوي بسيج باشيم.»

او همچنيــن در رابطه بــا انتقادات صــورت گرفته از برخي ورزشــكاران به خاطر امكانات نامناســب كشــور ميزبان گفت: «يكي از مشــكالتي كــه در اين دوره از مســابقات جهاني وجود داشت، نبــود دهكده بازيها و فاصله مكاني زياد بيــن هتلها و محل برگزاري مســابقات بود و همين مســاله سبب شــده بود تا ورزشــكاران دچار مشكالت زيادي شوند امــا در مجموع ميزبان ســعي كرده بود شــرايط خوبي را از نظــر امكاناتي براي تمامي ورزشــكاران شركت كننده فراهم كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.