زينب گيوه: هدفمان حضور در بين 8 تيم برتر است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بازيكــن تيــم ملــي واليبــال بانوان ميگويد ايران در مســابقات قهرماني آسيا در گروه ســختي قرار دارد اما براي صعود بــه جمع 8 تيــم برتر بايد چيــن تايپه را شكست دهد. زينب گيوه درباره شرايطش در اردوي تيم ملي واليبال بانوان ميگويد: «من در مسابقات جام باشگاههاي آسيا دو مسابقه قبل از پايان رقابتها از ناحيه مچ پا آســيب ديدم اما االن شرايط بهتري دارم و از عصر چهارشنبه به تمرينات اضافه شدم. با اين شــرايط آمادگــي عمومي بدنيام را حفظ كردم.»او همچنين به تغييرات كادر فني و رفتن مايدا چيچيچ اشــاره ميكند: «ما بازيكن هســتيم و با هر شرايطي بايد خودمان را وفق دهيم. هدف ما فقط تمرين و گرفتن نتيجه خوب در مسابقات است. هر مربي شــيوه تمريني خاص خودش را دارد و ما هم بايد تابع قوانين باشيم.»مليپوش واليبــال بانوان ايــران درباره مســابقات قهرماني آســيا در مرداد ماه نيز ميگويد: «ما در گروه ســختي قرار گرفتهايم اما اگر ميخواهيــم به جمع 8 تيــم صعود كنيم حتمــا بايد چين تايپه را شكســت دهيم. چينتايپه حريف قدرتمندي اســت و كم تجربه نيست اما تالش ما هم اين است كه اين حريف را شكست دهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.