رحمتيپور دستيار آقاكوچكي در تيم اميد بسكتبال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله جديد اردوي آمادهســازي تيــم ملــي اميــد از امــروز بــا ۳2 بسكتباليســت در ســالن آزادي آغاز ميشود و مليپوشــان زير نظر عباس آقاكوچكــي تمرينهايشــان را انجام ميدهنــد و قرار اســت خــود را براي حضــور در جــام ويليام جونــز آماده كنند. تيم ملي اميد اين بار قرار اســت به نمايندگي از ايــران در اين رقابتها شركت كند. رقابتهايي كه معموال تيم ملي بزرگساالن به آن اعزام ميشوند.

پيش از آغاز ايــن مرحله از اردو با نظر ســازمان تيمهاي ملــي، جواد رحمتيپور سرمربي سابق تيم شيميدر به كادرفني تيم ملي اميد اضافه شد.

او كه سابقه حضور در كادرفني تيم اميد را در گذشــته نيز داشته در كنار هماد سامري بهعنوان همكار آقاكوچكي كارش را از شنبه شروع ميكند.

رحمتيپــور پيــش از اين هدايت شــيميدر را بر عهده داشــت و تيمش را از دســته اول راهي ليگ برتر كرد و در ســال اول حضور اين تيم جوان هم هدايتش را عهــده دار بود. با اين حال سال گذشته و پس از رقابتهاي هفته اول، جايش را به مصطفي هاشمي داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.