کوهنوردي در صدر

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

معاون توســعه ورزش همگاني وزارت ورزش و جوانــان گزارشــي از ارزيابــي عملكــرد فدراســيونها از منظــر ورزش همگانــي در دو بخش ارائه كــرد. غالمرضا شعبانيبهار شاخصهاي ارزيابي و امتيازات فدراســيونهاي مختلــف را بــراي ارزيابي توسعه ورزش همگاني تشــريح و ردهبندي فدراســيونهاي موفــق را اعالم كــرد. بر اساس رتبهبندي كلي فدراسيونهاي هشت گانه زير نظر معاونــت ورزشهاي همگاني، فدراســيون كوهنــوردي با كســب ،890 بدنســازي با ،795 همگاني و بيماران خاص هر كدام با 790 امتياز از 1000 امتياز ممكن به ترتيب رتبههاي برتر را كســب كردند. در ادامه رتبهبندي فدراســيونهاي مختلف در شاخصهايي همچون ميزان رشد ورزشكاران ســازمان يافته، برگــزاري جشــنوارهها و همايشهاي همگاني در استانها و برگزاري برنامههاي ويژه همگاني به صورت ملي اعالم شــد كه بر اين اساس فدراســيون جانبازان و معلوالن بــا ،990 تيرانــدازي با كمان با 980 و شــنا با 960 امتياز رتبههاي برتر را داشــتند. در زمان حضور محمود گودرزي در وزارت ورزش، تعدادي از فدراسيونها از معاونــت قهرماني جدا و به معاونت همگاني ملحق شــدند اما جدا از ايــن موضوع، بقيه فدراسيونها نيز موظف شدند در طول سال مبلغي را در حوزه همگاني هزينه كنند. حاال ارزيابي كه معاونــت همگاني ارائه كرده، در اين دو حوزه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.