اردوي برون مرزي بدون بازي تدارکاتي؛ ممنوع

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

معــاون توســعه ورزش قهرمانــي و حرفهاي وزارت ورزش و جوانان گفت: «به دليل صرفه جويــي در هزينهها، اردوهاي برون مــرزي تيمها بدون برگــزاري ديدار تداركاتي و صرفا برگــزاري كمپ تمريني ممنوع اســت و روســاي فدراسيونها بايد اين ســفرها را مديريت كنند.» مدتي قبل بود كــه محمدرضا داورزنــي از ممنوعيت ســفرهاي غير ضروري براي فدراسيونها گفــت و حاال كه مدتــي ميگذرد فرصتي شده تا معاون قهرماني وزارت ورزش، روي نكته ديگري دســت بگذارد. او تاكيد دارد كه اردوهاي برون مرزي بايد هدفمند باشد و حتما بازي دوستانهاي براي تيم ملي كه سفر ميكند، در پي داشته باشد. محمدرضا داورزنــي با اشــاره بــه ضــرورت رعايت صرفهجويي در هزينههاي فدراســيونهاي ورزشــي و مديريت منابــع مالي ميگويد: «اجــراي بخشنامه 20 بندي كه توســط وزير ورزش و جوانــان در خصوص رعايت مباني اقتصاد مقاومتي بر اســاس فرمايش مقام معظم رهبري به فدراســيونها ابالغ شده بايد در دستور كار قرار گيرد.»

داورزني همچنين با تاكيد بر مديريت ســفرهاي برون مرزي ميگويد: «به دليل صرفه جويي در هزينههــا، اردوهاي برون مرزي تيمها بدون برگزاري ديدار تداركاتي و صرفا برگزاري كمپ تمريني ممنوع است و روساي فدراســيونها بايد اين سفرها را مديريت كنند. »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.