حضور پرشور ورزشيها در راهپيمايي روز قدس

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مسووالن و ورزشكاران كشورمان روز قدس در كنار مردم در راهپيمايي شــركت كردند. راهپيمايي روز قدس ديروز (جمعــه ) در تهران با حضور پرشــور ورزشكاران و مسووالن ورزش كشور برگزار شد. مسعود سلطاني فر وزير ورزش و جوانان، كيومرث هاشمي رييس كميته ملي المپيك، مهدي تاج رييس فدراسيون فوتبال، محمدرضا ساكت مدير تيمهاي ملي فوتبال، محمدرضا داورزني معاون وزير ورزش و جوانان و سرپرســت فدراســيون واليبال از جمله مســووالني بودند كه در اين راهپيمايي حضور داشــتند. همچنين روساي فدراسيونهاي ورزشي نيز به همراه ورزشكاران و مسووالن فدراسيونهاي خود در كنار ورزشكاران رشتههاي مختلف و مردم كشورمان در راهپيمايي روز قدس حاضر شدند. در حاشيه اين مراسم مسعود سطاني فر، وزير ورزش و جوانان گفت: «روز جهاني قدس، روز انسجام ملي و لبيك به آرمانهــاي بنيانگذار كبير انقالب و رهبر معظم انقالب اســت و مردم روزهدار با حضور گســترده خود دراين مراســم، انزجار خود را از اســتكبار جهاني اعالم كردند. جامعه ورزش كشور نيز همانند ساير مردم مومن و روزه دار ايران اســالمي در روز جهاني قدس به صورت منســجم و واحد در اين راهپيمايي حاضر شــدند و اعالم كردند كه با آمادگي كامل از مردم مظلوم فلسطين دفاع ميكنند. پيروزي مقاومت خيلي دور نيست و انشاءا... نماز جمعه را به امامت رهبر معظم انقالب در بيت المقدس اقامه ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.