نبايد تا عملي شدن وعدهها مسابقه برگزار ميكردم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مشــكالتي كه براي فدراسيون شــطرنج پيش آمده باعث شــده تا رييس اين فدراســيون به اين نتيجه برســد كه كاش تــا دريافــت تمام مبالغي كه حاميان رقابتهاي جهاني وعــدهاش را داده بودنــد، دريافــت نميكرد، مسابقهها را برگزار نميكرد.

مهــرداد پهلــوانزاده دربــاره حاشــيههاي مربــوط بــه ميزبانــي مســابقات شــطرنج قهرمانــي بانوان جهــان كه اواخر ســال 95 در تهران برگزار شد، ميگويد: 180« هزار دالر از مبلغ موردنظر براي ميزباني ما باقي مانده كه قرار شــد در ســه قسط 60 هزار دالري پرداخت شود. البته آقازاده سرپرست معاونت توسعه منابع انساني و پشــتيباني وزارت ورزش گفــت كه وزارتخانه اين پول را پرداخت نميكند امــا به نظرم آبروي ايران بيش از اينها ميارزد. به نظرم بــا توجه به اهميت ايــن مســابقه و رويدادهايــي از اين دست، بايد براي اينگونه مسابقات يك رديف بودجــه جداگانه تخصيص داده ميشد.» او ادامه ميدهد: «قبول دارم كه در مسائل مالي اشــتباه تاكتيكي داشــتم اما زماني كه يــك كار براي اولين بار انجام ميشود، بخشي از آن نيز خراب ميشود و من هم ميپذيرم. البتــه من نبايد، تا زمانــي كه وزارت ورزش و حاميــان مالــي پولها را به حساب فدراسيون ميريختند، استارت اين مسابقات را ميزدم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.