بدمينتونباز سوري با نماينده رژيم صهيونيستی مسابقه نداد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بدمينتونباز جوان ســوريهاي در مرحله يك چهــارم نهايي رقابتهاي جهاني از رويارويي با حريف صهيونيستي روي گرداند.

احمد الجالد بدمينتونباز 20 ســاله سوريهاي كه به يك چهارم نهايي جام موريشيوس راه يافته بود اين شانس را داشت كه با شكست دادن حريفي از رژيم اشــغالگر قدس به نيمهنهايي راه پيدا كند اما او از رويارويي با حريف صهيونيســتي خود ســر باز زد. او گفت: «از تصميم خود بسيار خوشحالم و بايــد بگويم كه به خودم افتخار ميكنــم و از كاري كه انجام دادهام راضي و خشنود هستم.»

براي شركت در رقابتهاي جهاني

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.