دختران جوان قايقران در اردبيل اردو زدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي آبهــاي آرام بانوان در رده جوانان بــه ميزباني درياچه گيالرلو اردبيــل آغار شــد. چهارمين مرحلــه اردوي تداركاتي تيــم ملي آبهاي آرام بانــوان رده ســني جوانان در بخش كاياک و كانــو از ديروز به ميزباني درياچه گيالرلو اردبيل آغاز ميشــود و مليپوشــان زير نظر سيما عروجي تمرينهايشــان را انجام ميدهند و تا بيســت و يكم تير در اردو هستند. ندا خليلي نيز بهعنوان مربي در كنار ســيما عروجــي خواهد بود. كادرفني تيم جوانان در بخش كاياک ساجده تبريزي، صدف مقدم پور، راسپينا قوي دل، سارا حسيني، ساقي خاقاني و ساغر خاقاني از تهران، الناز شيعيان و نرجس كارگرپور از گيالن، ســما ياسمي از كرمانشاه و كيانا كمال زاده از هرمزگان و در بخش كانو كانادايي پريســا محمدزاده و سارا درختي از گيالن و پرستو مهنما از آذربايجان شرقي را به اردو دعوت كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.