اعزام دوازده سنگنورد ايراني به هند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم منتخب ســنگنوردي ايــران در جام جهاني هند بــا حضور 12 ورزشكار شركت خواهد كرد. تيم اعزامي ايران متشكل از 12 ورزشكار صبح ديروز براي حضور در جام جهاني بمبئي عازم هند شد.

اعضاي تيم ايران را خانمها الناز ركابي، نســيم بيارجمندي، ســولماز عشــقي، سيما سلطاني، فرزانه شــهروي و فاطمه جعفري و آقايان سيدرضا چاشي، غالمعلي برات زاده، محمدحسين ساغري، امير نوري، حسين فاميل روحاني و حامد حيدري تشــكيل ميدهند. اين دور از رقابتها، امروز و فردا با حضور 102 ورزشــكار از 19 كشور جهان برگزار ميشود. تيم ايران نيز در ماههاي آينده ميزبان رقابتهاي قهرماني آســيا و همچنين اجالس جهاني اين رشته ورزشي در تهران خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.