هم با مصدومیت جنگیدم هم با انتخابي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهــاي تكوانــدو قهرمانــي جهان از امــروز در كــره جنوبي آغاز ميشــود و چيزي نزديــك به هزار تكواندوكار حاضر در ايــن رقابتها، با يكديگر بــه رقابت خواهند پرداخت.

بيست و سومين دوره مسابقات تكواندو قهرمانــي جهان در حالي از امروز به مدت 7 روز و با حضور ۳79 تكواندوكار از ۳۸1 كشور در سالن «تيوان آرنا» موجو برگزار ميشود كه مراسم قرعهكشي آن روز پنجشنبه انجام شد و تكواندوكاران رقباي خود را شناختند.

تكواندو كاران ايران نيز در اين مراســم حاضر شدند و ۸ نماينده كشورمان در گروه مردان و ۶ مليپــوش در بخش زنان رقباي خــود را شــناختند. به اين ترتيــب در روز اول ايــن رقابتها، هادي پــور تنها نماينده ايران خواهد بود كه شــانس خوبي هم براي ايستادن روي سكو دارد.

صبح امروز و در وزن اول مردان، آرمين هاديپور تكواندوكار وزن -54 كيلوگرم ايران در نخســتين گام بايد «آنشــومن پاراشار» نماينــده هندوســتان را از پيش رو بردارد و در صــورت پيروزي به مصــاف برنده ديدار سنگاپور و اتيوپي برود.

در وزن ۸5- كيلوگرم فرزان عاشورزاده پس از يك دور اســتراحت، در نخستين گام بايد رو در روي برنده ديدار تركمنســتان و سودان قرار بگيرد.

در وزن ۳۶- كيلوگرم ميرهاشم حسيني در دور اول بــا «عمر حجامــي» از مراكش مبارزه دارد. در دور دوم نيز ميبايست يكي از تكواندوكاران اسپانيا، آمريكا يا گويان را از پيش رو بردارد.

در وزن چهــارم هم تكوانــدو كار ايران به دليل رنكينگ مناسب، با قرعه استراحت روبهرو اســت. ابوالفضل يعقوبي در وزن ۸۶كيلوگرم پس از يك دور استراحت ابتدا بايد با برنده ديدار تركمنســتان و سودان مبارزه كند.

مســعود حجــي زواره هوگوپوش وزن پنجــم ايران هم ابتــدا با قرعه اســتراحت روبهرو است و در نخستين گام بايد به مصاف موريس و مالت برود.

پوريا عرفانيان در وزن 0۸- كيلوگرم در مبارزه نخست «باربوسا الويس» از پورتوريكو را پيــش رو دارد و در دور دوم بايــد برنده ديدار روسيه و توباگو را شكست دهد.

در وزن هفتــم مــردان و وزن 7۸كيلوگرم، ســعيد رجبي ابتــدا بايد «دافيد ساندرس» نيوزيلندي را از پيش رو بردارد و در صورت راهيابي به مرحله بعد بايد با برنده ديدار هند و كوبا مبارزه كند.

امــا در وزن 7۸+ كيلوگــرم و يكي از خلوتترين اوزان، سجاد مرداني تكواندوكار ســنگين وزن كشــورمان پــس از يك دور استراحت در نخستين گام بايد با برنده پيكار استراليا و فنالند مبارزه كند.

تيــم ايــران در بخش زنان هم شــش نماينده دارد. بانوان ايران از مجموع هشــت وزن، تنها در وزن اول و سوم نماينده ندارند.

در وزن دوم زنان، ناهيد كياني تكواندو كار وزن -49 كيلوگرم ايران در دور نخست با «هدي ايت اوآلي» از مراكش ديدار ميكند و در صــورت پيروزي به مصاف «ياســمينا عزيز» از فرانسه نايب قهرمان اروپای ۲014 و دارنده مدال نقــره و برنز گرندپري ۲015 خواهد رفت.

طيبه پارســا در وزن -57 كيلوگرم در اولين ديدار «ديومانده باناسا» از ساحل عاج دارنده مدال برنز قهرماني آفريقای ۲10۲ و ۲014 را پيــش رو دارد و پــس از آن رو در روي برنده ديدار هند و بلژيك قرار ميگيرد.

در وزن پنجم ايــن رقابتها هم كيميا عليزاده در دور نخســت بــه مصاف «فرناندا آگوير» از شــيلي ميرود و پــس از آن بايد «آشلي كرايولد» از كانادا را شكست دهد.

مليكا ميرحسيني تكواندوكار وزن 7۶كيلوگرم هم در دور اول با «سينجه شريا» از هندوســتان مبارزه ميكند و در ادامه رو در روي نماينده تركيه قرار ميگيرد.

در وزن ۳7- كيلوگــرم زنــان، زهــرا پوراســماعيل ابتــدا بايد «اســتله واندر» از فرانســه دارنده مدال طالي قهرماني اروپای ۳10۲ را شكســت دهد و سپس بايد با يكي از نماينــدگان ايتاليا، اكوادور يا هلند مبارزه كند.

اكــرم خدابنــده در وزن ۳7+ كيلوگرم نيز در گام نخســت بايد «نوسا ووجينويس» نماينده اســلووني را از پيش رو بردارد و در صورت پيــروزي بايد با يكي از تكواندوكاران كانادا، مكزيك يا تونگا مبارزه كند.

وزنكشي اين مســابقات يك روز قبل از مبارزات تكواندوكاران، از ســاعت 5:۳0 تا 7:۳0 صبح (به وقت تهران) در ســالن محل برگزاري مسابقات انجام خواهد شد.

تيــم ملي ايــران در بخش مــردان با هدايت مهدي بيباك (ســرمربي)، عليرضا نصــر آزادانــي و هــادي افشــار (مربي) و در بخــش زنان بــا هدايت مهــرو كمراني (سرمربي)، فاطمه صفرپور و ريحانه فوالدي (مربي) در اين دوره از رقابتها حضور پيدا كرده است.

در رقابتهــاي قهرماني جهــان به نفر اول 0۲1 امتياز، نفر دوم ۲7 امتياز و نفرات سوم 0۲/۳4 امتياز در راستاي كسب سهميه المپيك تعلق ميگيرد. برنامه رقابتهاي تكواندوكاران ايران: شنبه (۳ تيرماه) وزن -54 كيلوگرم ............... آرمين هادي پور يكشنبه (۴ تيرماه) وزن -49 كيلوگرم ..................... ناهيد كياني وزن -74 كيلوگرم ......... مسعود حجي زواره دوشنبه 5( تيرماه) وزن 7۶- كيلوگرم .......... مليكا مير حسيني وزن ۸۶- كيلوگرم ............. ابوالفضل يعقوبي سهشنبه (۶ تيرماه) وزن ۸5- كيلوگرم ............. فرزان عاشورزاده وزن ۳7+ كيلوگرم ................... اكرم خدابنده چهارشنبه (۷ تيرماه) وزن ۳7- كيلوگرم ........... زهرا پور اسماعيل وزن 7۸- كيلوگرم ...................... سعيد رجبي وزن 7۸+ كيلوگرم .................... سجاد مرداني پنج شنبه (۸ تيرماه) وزن -57 كيلوگرم ........................ طيبه پارسا وزن ۳۶- كيلوگرم .............ميرهاشم حسيني جمعه (۹ تيرماه) وزن ۲۶- كيلوگرم .................... كيميا عليزاده وزن 0۸- كيلوگرم .................... پوريا عرفانيان

بانوي تاريخ ساز تكواندو ايران معتقد است براي حضور در مســابقات قهرماني جهــان ســختيهاي زيــادي را متحمل شــده اســت و نميخواهد اين فرصت را براي كســب طالي جهان از دست بدهد. كيميا عليــزاده كه بعــد از بازيهاي ريو با مصدوميت مواجه بــوده درباره آخرين وضعيــت خود گفــت: «يك مــاه بعد از المپيــك، مچ پاي چپم را جراحي كردم و روزهاي ســختي را گذراندم. روزهايي كه براي رسيدن به مسابقات تالش ميكردم اما پزشك مجوز مبارزهام را صادر نميكرد تا بــا كوله باري از حســرت، نظــاره گر مبارزات هم تيميهاي خود باشم.»

او با بيان اينكه در شرايط سختي براي مسابقات جهاني آماده شده است، ادامه داد: «شــرايط تمرين براي من سخت بود. زماني كــه وارد اردوي تيم ملي شــدم، در ابتدا و يك ماه اول فقط نشســته تمرين ميكردم. پزشكان به من گفته بودند اين شرايط فقط چنــد هفته اســت و بــه زودي ميتوانم به صورت حرفهاي تمرين كنم كه نشد!»

عليزاده در پاســخ به اين سوال كه از دست دادن ليگ تكواندو، مسابقات مراكش و بازيهــاي كشــورهاي اســالمي باعــث دلسردي نشــد گفت: «براي مسابقات ليگ و مســابقات مراكش اين انتظار را داشــتم اما وقتي پزشــك مجوز مبارزه در بازيهاي كشورهاي اسالمي را نداد، شوكه شدم اما به هرحال با اين شــرايط كنار آمدم.» او درباره انتخابش بــدون برگزاري مســابقه انتخابي براي مســابقات جهاني گفت: «نميدانم اين خبرها از كجا آمد؟ من در مسابقات انتخابي شــركت كردم و حريفم را شكست دادم. ما حتي در جريان تمرين هم مبارزه ميكرديم. كيميا عليــزاده براي حضــور در پيكارهاي قهرماني جهان زحمت كشــيد. بــه غير از انتخابي، من با آسيب هم جنگيدم.»

كيميا عليزاده در ادامه از كسب مدال طال در مســابقات جهاني كــره جنوبي خبر داد: «مدال طال منتظر من اســت. فقط بايد روز مســابقه تالش كنم و به دستش بياورم. يك يا ۲ درصد، نشــدن هم گذاشتهام پاي آن اتفاقاتي كه ميافتد و دســت من و شما نيست. من به شما ميگويم در انتظار كيميا عليزاده مدال طالي جهان است و من برايش تالش ميكنم. بيشتر از آنچه كه براي جهاني ۲015 و المپيك ۶10۲ تالش كرده ام!»

او همچنيــن در ادامه از ورزشــكاران تركيه، فرانســه، اسپانيا، كانادا و كره جنوبي بهعنوان سختترين رقبايش نام برد: «وزن ۲۶- كيلوگــرم يكي از ســختترين اوزان است. اكثر رقباي من از وزن باال به اين وزن آمدهانــد و براي همين قدرت بدني بســيار خوبي دارند. تركيه، كانادا، اســپانيا (خواهر حريفــم در مســابقات المپيك كــه باعث شكست من شد) فرانسه، كره جنوبي، آلمان

همه خوب هستند.»

۸ نماينده كشورمان در گروه مردان و ۶ مليپوش در بخش زنان رقباي خود را شناختند. به اين ترتيب در روز اول اين رقابتها، هادي پور تنها نماينده ايران خواهد بود كه شانس خوبي هم براي ايستادن روي سكو دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.