مرادي: جوانان ايران در آينده حرفهاي زيادي براي گفتن خواهند داشت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دانسته است.

ميشــل دوســون دبير كل اتحاديه جهاني كشتي با اشاره به اينكه چندماه قبل از فدراسيون ايران درخواست ارسال اساسنامه را داشتهاند و ســپس ايرادات را به فدراســيون كشــتي ايران اعالم كردهاند، اظهار داشــته اســت: «مهمترين موضوع براي كميتــه بينالمللي المپيك و اتحاديه جهاني حفظ استقالل فدراسيونهاي ملي است به همين دليل به فدراســيون كشــتي ايران در اين زمينه اخطار جدي داده و از آنها خواســتهايم با توجه به تاكيد كميته بينالمللي المپيك يك نســخه از اساسنامه اصالح شده خود را براي ما ارسال كنند.»

اين درحالي اســت كه طبق اساســنامه اتحاديه جهاني كشــتي كشورهايي كه اساسنامه آنها با اساسنامه اتحاديه جهاني مغايرت داشته باشــد از عضويت در اين نهاد خارج شده و حق شركت در هيچ يك از مسابقات تحت نظر اين اتحاديه را ندارند.

رييس فدراســيون وزنهبرداري معتقد اســت تيم ملي وزنهبرداري جوانــان در صورت حمايــت، در آينده حرفهاي زيــادي براي گفتن خواهند داشت.

علي مرادي با اشــاره بــه عملكرد تيم ملي وزنهبرداري جوانان در مسابقات جهاني ژاپن گفــت: «جوانــان ما تــا اينجاي كار بســيار پرتالش ظاهر شدند. آنها همواره در تمرينات هم با تمام توان تالش ميكنند تا براي ايران افتخارآفريني كنند.»

مرادي همچنين ادامــه داد: «مطمئن هســتم كه بــا كمك مســووالن ورزش به اين رشــته و پشــتكار جوانان، در ميادين آينده نيز میتوانيم مدالهاي خوشرنگي را براي كشــورمان به ارمغان بياوريم.» رييس فدراسيون وزنهبرداري همچنين گفت: «در پيكارهاي پيش روي جهاني و المپيك كار بســيار سختی خواهيم داشت اما حتما در مسابقات آتي ايــن جوانان در صورت حمايت حرفهاي زيــادي براي گفتن خواهند داشت.»

او با اشــاره به ناكامي برخي وزنهبرداران جوان گفت: «وزنهبرداراني كه موفق به كسب مدال نشدند از مردم ايران عذرخواهي كردند و قول جبران دادند. البته وزنهبرداراني همچون علي داودي ميتوانند در آينده حرفهاي زيادي براي گفتن داشته باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.