واليبال نشسته زنان و مردان امروز عازم چين ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي واليبال نشسته زنان و مردان براي شركت در مســابقات قهرماني آسيا كه سهميه مســابقات جهاني هلند و بازيهاي پاراآسيايي ۸10۲ اندونزي را دارد، امشب (شنبه) سوم تير عازم چين ميشــوند. تيم ملي واليبال نشســته زنان و مردان براي شــركت در مســابقات آسيا - اقيانوســيه كه كسب سهميه مسابقات جهاني هلند و بازيهاي پاراآســيايي ۸10۲ اندونزي را براي تيم ملي واليبال نشسته زنان دارد، امشب شنبه (ســوم تير) راهي هانگژو چين ميشوند. اين رقابتها ششــم تير آغــاز و تا ۲1 تير ادامه خواهد داشــت. در تركيب تيم ملي مردان براي اين مســابقات داود عليپوريــان، محمدخالقي، صادق بيگدلــي، مهدي بابادي، رمضان صالحي، مرتضي مهرزاد، مجيد لشــگري، اميرحســين كفشــدار، احمد ايري، حسين گلستاني، مهرزاد مهروان و ميثــم عليپور حضــور دارند. در تيم ملي بانوان هم نســرين فرهادي، طيبه جعفري، معصومه زارعي، ندا پنجه باشي، بتول خليل زاده، بتول جعفريان، رضوان ميرزايي، مهري فالحي، فرزانه حيــدري، زينب ملكي، زهرا داناي طوس و مژگان سعيدي انتخاب شدهاند. اين مسابقات در بخش مــردان با حضور تيمهاي چين، ايران، عراق، ژاپن، قزاقســتان، مغولستان، كره جنوبي و ســريالنكا و در بخش بانوان با حضور تيمهاي چين، ايران، ژاپن، قزاقســتان، مغولستان، كره جنوبي و سريالنكا از ششم تا ۲1تير ماه در شهر هانگژو چين برگزار خواهد شد.

پوالدگر هم براي هيات اجرایي فدراسيون جهاني راي نياورد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.