مسابقات حرفهاي با جوايز ۰۰۱ هزار دالري

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هيــات اجرايي فدراســيون جهاني تصميمات جديــدي اتخاذ كرد كه مهمترين آن اضافه شــدن يك دور به مســابقات جايزه بــزرگ و برگزاري رقابتهاي گرنداسلم است. آخرين جلســه هيات اجرايي فدراسيون جهاني با تركيب قبلي و به رياســت دكتر «چو» پيش از برگزاري انتخابات برگزار شــد. در اين جلسه كليه اعضا با اضافه شــدن يــك دوره رقابت به سري مســابقات قهرماني تكواندو جايزه بزرگ جهان در هر ســال ميالدي طي دو سال آينده موافقت كردند. ميزبان اين رقابتها در سالهاي ۸10۲ و ۲019 ميالدي نيز ايتاليا و شــهر رم انتخاب شــد. استقبال خوب كشورهاي مختلف از بازيهاي ساحلي جهان، فدراسيون جهاني را ترغيب كرد كه از اين پس هر ســاله نسبت به برگزاري چنين رقابتهايی اقدام كند. همچنين ميزباني مرحله نهايــي رقابتهاي جايزه بزرگ در سال ۸10۲ و رقابتهاي تيمي قهرماني جهان در همين سال به امارات و شهر فجيره واگذار شد. صوفيه بلغارستان كه در مبارزه با فجيره بازنده شده بود، ميزباني مرحله ســوم رقابتهاي جايزه بزرگ در سال ۲019 را برعهده گرفت. ضمن اينكه تونس ميزباني مرحلــه نهايي رقابتهاي جايزه بزرگ و تيمي قهرماني جهان در ســال 0۲0۲ را برعهده گرفت. اين كشــور در سال ۸10۲ ميزبان رقابتهاي نوجوانان جهان نيز خواهد بود. برگزاري نخســتين دوره رقابتهاي گرنداســلم از دســامبر ۲017 از ديگر تصميمات مهم اين جلســه بود. اين رقابتها در چهــار وزن المپيكي و با حضور ۲1 تكواندوكار برتر هر وزن برگزار خواهد شــد. رقابتهايي كه با شــكل و شمايل حرفهاي و جوايز نقدي برگزار خواهد شد. شــياپ چانگ اولين دوره اين رقابتها به ميزباني چين در شهر «ووكسي» پهن ميشود و نفرات اول تا سوم به ترتيب ‪0۲ 07،‬ و 10 هزار دالر جايزه دريافت خواهند كرد. رسمي شدن نقش نايب رييس فدراسيون جهاني، پرداخت حق عضويت فدراسيونهاي عضو به جاي ماه دسامبر هر ســال در فوريه، تغيير امتيازبندي در رنكينگ جهاني، تغيير مقــررات داوران پاراتكواندو، اعطاي لوح تقدير و كمربند افتخار به تيمســار احمــد فولي رييس اتحاديه تكواندو آفريقا و «زين يوســف» كودك مصري كه با شــجاعت در مقابل بيماري سرطان ايستادگي كرد، از ديگر تصميمات اين جلسه بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.