رييس،نايب رييس آسيا ماند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون تكواندو ايران كه چهار ســال قبــل در انتخابات هيات اجرايي فدراســيون جهاني راي نياورده بود، در اين دوره نيز موفق به اخذ آراي الزم نشــد. مجمع عمومي فدراســيون جهانــي تكواندو به منظــور انتخاب رييس، خزانــه دار و اعضاي هيات اجرايي در هتل «تيرول» شــهر موجو در كره جنوبي برگزار شــد و طي آن رييس فدراســيون تكواندو كشــورمان براي دومين دوره متوالي موفق نشــد به شــوراي اجرايي فدراســيون جهانــي راه پيدا كند. شــوراي اجرايي ۲1 عضو دارد كه بر اســاس سهميه بندي فدراســيون جهاني از قارههاي آســيا، اروپــا و آمريكا هر كدام ســه نماينده، آفريقا دو نماينده و اقيانوســيه يك نماينده بعد از انتخابــات به عضويت اين شــورا در خواهند آمد. رييس فدراســيون تكواندو كشورمان در اين انتخابات با 9 كانديدا از كشــورهاي ازبكستان، چين تايپه، اندونزي، هند، پاكستان، افغانستان، مالزي، ويتنام و امارات رقابت داشت. پوالدگر پيش از اين دو دوره سابقه عضويت در شوراي اجرايي فدراسيون جهاني را داشــته و در انتخابات سال ۳10۲، موفق به اخذ حد نصاب الزم براي ورود دوباره به اين شــورا نشده بود. رييس فدراسيون تكواندو كشورمان بعد از انتخاب نشــدن در هيات اجرايی فدراســيون جهانی، پست نايب رييسی اتحاديه آسيا را با غلبه بر رقيب عربستانی خود حفظ كرد. مجمع عمومی اتحاديه تكواندو آسيا همزمان با كنگره فدراسيون جهانی در شهر موجــو كره جنوبی در بخش های رييس، نايب رييس و شــورای اجرايی انجام شد. ســيد محمد پوالدگر رييس فدراسيون تكواندو كشورمان در يك رقابت دشوار مقابل تنها رقيب خود «ابوبكر عبدالطيف» از عربستان به پيروزی دســت يافت و برای چهار سال آينده همچنان اين مسووليت را برعهده خواهد داشت.

تصميمات جدید در هيات اجرایي فدراسيون جهاني تكواندو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.