حسيني: روزبهاني ابراز تمايل كرد به تيم ملي برگردد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نايبرييس فدراسيون بوكس اعالم كرد احســان روزبهاني براي بازگشــت به تيم ملي بوكس ابراز عالقه كرده است. روح ...ا حسيني با اشاره به حضور احسان روزبهاني در دفتر رييس فدراسيون بوكس گفت: «روزبهاني به دفتر رييس فدراسيون آمد و با ناطــق نوري صحبت كرد، او ابراز تمايــل كرد كه فعاليتش را در تيم ملي از ســر بگيرد و رييس فدراســيون هم در گفتوگويي كه بعدا با من داشــت بــا اين تصميم موافق بود. مــن و روزبهاني از ابتدا مشكل خاصي با هم نداشتيم و اي كاش او زودتر به فدراسيون ميآمد و صحبت ميكرد.»

او در پاسخ به اينكه روزبهاني در گفتوگوهــاي اخيــرش اعالم كرده كــه برخي نزديــكان رييس فدراســيون اجازه گفتوگوي او با ناطق نــوري را نميدادند، منظور او از نزديــكان رييس فدراســيون چه كسانی اســت، ادامه داد: «فكر نميكنم كه چنيــن نظري درباره من داشــته باشــد. رابطه من با او بد نيســت و واقعا نميدانم منظور او از نزديــكان رييس فدراســيون چه كسي يا كساني هستند، در هر صورت او تصميم گرفته كه به تيم ملي برگردد و رييس فدراسيون هم با اين تصميم موافقت كرده است.»

نايبرييس فدراسيون بوكس در پاســخ به اين سوال كه آيا طبق قانــون روزبهاني هم بــراي حضور در اردوهــاي تيــم ملــي بايد در رقابتهاي انتخابي شــركت كند و يا شــرايط ديگري بــراي حضور او وجود دارد، اظهار داشــت: «شرايط براي همه يكسان اســت اما اينكه احســان روزبهاني انتخابي ميزند يا خير، تصميمي اســت كه مربي كوبايــي تيم ملــي ميگيرد. به هر صورت ما با توجه به شــرايط با 50 درصــد نفراتمان كه فكر ميكنيم اميد مدال بيشــتري داشته باشند راهي مســابقات قهرماني آسيايي تايلند ميشويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.