اساسنامه را اصالح كنيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اخطار جدي اتحادیه جهاني كشتي به فدراسيون ایران

اتحاديه جهاني كشــتي به فدراسيون كشــتي ايران اخطار داد در اســرع وقت نسبت به اصالح اساسنامه خود طبق اساسنامه اين اتحاديه و منشور المپيك اقدام كند.

بــا توجه بــه مكاتباتي كه در چند ماه گذشــته از ســوي كميته بينالمللي المپيك در مورد اساســنامه فدراسيونهاي ملي در ايران با چند فدراسيون جهاني صورت گرفته بود، كميته بينالمللي المپيك از طريق اتحاديه جهاني كشتي به سراغ فدراسيون كشتي ايران نيز آمده است.

اتحاديه جهاني، عضويت و اعمال نظر افرادي كه سمتهاي رسمي در دستگاه ورزش ايران (وزير ورزش يا نماينده وي) و يا همچنين ساير دستگاههاي دولتي(نمايندگان ساير دستگاههاي دولتي وابسته) دارند را در مجمع فدراسيون، با اصول خودمختاري و استقالل فدراسيون كشتي كه در اساسنامه اتحاديه جهاني صريحا قيد شده، مغاير دانسته است.

همچنيــن موضوعاتي از قبيل ارســال اساســنامه اصالح شــده فدراسيون كشتي ايــران به وزارت ورزش جهــت تاييد، تاييد چهــار عضــو اجرايــي فدراســيون ايران توســط وزير ورزش، اجازه بركناري رييس فدراســيون از سوي وزير ورزش و همچنين تعيين جانشين رييس فدراسيون مستعفي يا بركنار شــده توسط وزير ورزش و جوانان از ديگر ايراداتي اســت كــه اتحاديه جهاني كشتي به اساسنامه فدراســيون ايران وارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.