تيم گلبال جوانان عازم امارات ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله ســوم اردوي آمادگــي تيم گلبال جوانــان نابينايان و كم بينايــان جهت اعزام به بازيهاي پاراآســيايي جوانان امــارات از امروز (شنبه) ســوم تيرماه در مجموعه شهيد هرندي آغاز ميشــود. اين اردو با حضور 11 ورزشكار از سوم تير آغاز و تا 10 تيرماه در مجموعه ورزشي شهيد هرندي تهران برگزار ميشود. براي حضور در ايــن رقابتها محمد شــاه محمدي، مهدي عباسي، ابراهيم جنگجو، علي علي آبادي، محمد كاملي، نيما رســولي، جواد شهنوازي، اسماعيل توكلي جو، عليرضا پورناظميان، رســول حاجي علياني و علي اصغر اكبري مقدم در اردو هستند كه تمرينات خود را با ســرمربيگري محمد كرم كوليوند و مربيگري محمود يوســفيان پيگيري خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.