شيلي‌اينطور‌دوام‌نمي‌آورد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - تيم ويكري ‪Tim Vickery‬

آلمــان، مدافع عنوان قهرماني جهان، جام كنفدراســيونها را جدي نميگيرد. بازيكنان طراز اول اين تيم به اندازه كافي و حتي بيشتر از آن تجربه بازيهاي بزرگ را دارند و چرا بايد به خاطر يك مســابقه آخر فصل خستهشان كنند؟ بهتر است كه به آنها اســتراحت دهند و از اين مسابقات براي اهداف بلندمدت استفاده كنند.

شيلي اما با ديدگاه متفاوتي به روسيه آمده. تا همين دو سال قبل آنها هيچ جام معتبري نبــرده بودند. ابتدا در خانه و بعد در جشــن يكصد ســالگي كوپاآمريكا دو قهرمانــي پياپي در جام قارهاي به دســت آوردند و اين تابســتان در روسيه فرصت دارند در عرصه جهاني خودي نشان دهند. همانطور كه در دو جام جهاني اخير ثابت كردهاند ديگر آن تيم بدون شــانس قبلي نيســتند اما بايد تيمهاي بزرگ آمريكاي جنوبي هــم باورشــان كننــد. همه اين توضيحات دليل اهميت بــازي با آلمان- حتي تيم دوم اين كشــور- را براي شيلي تاييد ميكند.

آنهــا پيــش از ايــن هرگــز فرصت رويارويي با قهرمان جهان بهعنوان تيم اول آمريكاي جنوبي را نداشته اند؛ تساوي يك بر يك نشان داد هم در آزمايش خودشان و هــم در لــذت بــردن از لحظهها، دچار استرس هستند.

خوان آنتونيو پيتزي، مربي شــيلي با قراردادن پابلو هرناندس به عنوان هافبك براي خودش پوشش اضافه درست كرد.

حضــور هرناندس كنار مارســلو دياز اجــازه داد شــيلي بازي هميشــگي خود را انجــام دهد و دو دفــاع كناری اين تيم همزمان رو به جلو حركــت كنند. هدف، باالبــردن تعداد بازيكــن در زمين حريف اســت تا بازيكــن صاحب تــوپ اين تيم گزينههاي ســريعي در پيش داشته باشد هر چند از طرف ديگر هر وقت تيم پيتزي توپ نداشــته باشــد، ميتواند زير فشــار غيرقابل دفاعي قرار بگيرد.

اين استراتژي مقابل آلمان خيلي زود جواب داد و پرسينگ باعث اشتباه ژرمنها شد و الكسيس ســانچس براي دومين بار در اين مســابقات در پنج دقيقه اول بازي گل زد. چنــد دقيقه بعد تيــرك دروازه با ادواردو وارگاس چنــدان مهربــان نبود و متاســفانه بازي پرهيجان و زيبايشان گل دوم را برايشان نداشت.

اما شــكل بازي شيلي همانطور كه جذاب است، خسته كننده نيز هست آن هم براي تيمي كه پا به ســن گذاشته. اســتخوان بندي تيم از جام جهاني زير 20 ســال 2007 شــكل گرفتــه و آن بازيكنان كليدي بــه اواخر دوران بازي شــان نزديك شــدهاند و اين چهارمين مســابقات تابســتاني پياپي شان بعد از يك فصل طوالني بازي در ليگها است. شايد در مسابقات جامجهانی سال آينده كه واقعــا اهميت دارد، اين خســتگي خودش را نشــان دهــد. در اواخر نيمه اول همين بازي هم عاليمش بروز كرد. پرسينگ شــيلي فروكش كرد و تيم از هم پاشيد. امره جان فضاي بسيار زيادي پيدا كرد، به يونــاس هكتور پاس داد و توپ كوتاه او پشت دفاع شيلي به وسيله الرس اشــتيندل به گل مساوي تبديل شد. روند بازي در نيمه دوم عوض شد، شيلي فرصتهايي داشت اما با توجه به اينكه آلمان مالكيت بيشتري پيدا كرد، آنها از موقعيتهــاي پراكنده خود بهره ميبردنــد به جاي اينكــه پرس ثابت و مداوم داشته باشند.

پيتزي شايد به عواقب بلند و كوتاه مدت اين نگرش فكر كنــد. اولين نكته اين اســت كه تيم او هنوز به نيمهنهايي نرفته و فردا بازي ســختي برابر استراليا دارد. نكتــه قابل توجه ديگر اين اســت كــه تيم او در هر چهــار بازي اخيرشدو ديدار دوستانه مقابل روسيه و روماني به اضافه بازي با كامرون و آلمان- پيش افتاده اما فقط يك برد داشــته. حال كه او تيمش را براي جام جهاني سال آينده آماده ميكند كه نقطه پايان نسل طاليي شيلي است، دو ســوال باقي ميماند: آيا تيم پا به ســن گذاشــته او ميتواند 90 دقيقه دوام بياورد و اينكه چطور ميشود از برتــري نيمــه اول براي رســيدن به گلهاي بيشتر بهره برد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.